Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la teva experiència i els nostres serveis. Si continues navegant considerem que n’acceptes l’ús. Pots obtenir més informació a la Política de cookies.

Tanca

Condicions generals del programa Iberia PlusCondicions generals bàsiques del programa Iberia Plus


Llegiu atentament aquestes condicions generals que constitueixen els termes del contracte que heu d’acceptar per participar en el programa Iberia Plus.

Condiciones del programa a partir del 1 de marzo de 2015

Més informació

Amplia-ho tot Oculta-ho tot
Participació en el programa
 • El Programa IBERIA PLUS (en endavant el "Programa" o "Iberia Plus") ofereix als titulars la possibilitat d’obtenir Avios i Punts Elite en consumir productes i serveis de les companyies participants i bescanviar-los després per altres productes i serveis d’aquestes companyies. El règim d’obtenció i bescanvi dels Avios està sotmès a les condicions establertes pel Programa en cada moment.
 • Les "companyies participants" o "partners" són les entitats adherides al Programa Iberia Plus mitjançant un contracte de participació. Aquestes companyies posen a disposició dels titulars determinats serveis el consum dels quals pot generar Avios i Punts Elite o pot abonar-se amb càrrec a Avios. No hi ha unes condiciones tipus d’obtenció/utilització aplicables a les companyies participants. El titular ha de consultar quines són les condicions aplicables per a cada producte/servei ofert abans de dur a terme accions d’obtenció/utilització.
 • Són "clients" (clients Iberia Plus) les persones físiques més grans de dos anys que després d’haver-se donat d’alta al Programa mitjançant www.Iberia.com, hagin llegit i acceptat les condicions de participació (bàsiques i operatives) i hagin signat la targeta expedida al seu nom. La utilització per primera vegada de la targeta implica l’acceptació total d’aquestes condicions generals.
 • La "targeta Iberia Plus" és personal i intransferible. Identifica el client amb les seves dades i número personal de compte, i el faculta per participar en el Programa així que el signi.
  En cas de pèrdua, sostracció o deteriorament, el client ha de comunicar-ho al Centre de Serveis Iberia Plus. El Programa no és responsable de l’ús indegut o fraudulent que es pugui haver fet de la targeta abans de la recepció de la notificació.
 • L’obtenció d’Avios i Punts Elite és personal per part del client. Els Avios i Punts Elite no són bescanviables per diners o altres béns que no siguin els especificats pel Programa. Els Avios i Punts Elite no són acumulables als concedits per qualsevol altre Programa en què participin les companyies participants. El Programa es reserva el dret a retirar la targeta, cancel·lar el compte i exigir les responsabilitats pertinents al client que faci un ús indegut o fraudulent del Programa o que incompleixi les normes i els procediments que contenen aquestes condicions generals.
 • Els Avios i Punts Elite i el dret a reclamar-ne l’anotació està sotmès a un règim de "caducitat".
  Es realitzarà un procés mensual de caducitat del total del saldo d’Avios existent en el compte dels clients que no hagin fet cap moviment d’obtenció o utilització d’Avios en 36 mesos. A aquests efectes no tenen la consideració de moviments les transferències d’Avios fetes entre els programes BA Executive Club, Air Miles i el Programa, ja que no són moviments d’obtenció ni d’utilització.
  Els clients tindran informació de la data de caducitat del seu saldo en la consulta de saldo i moviments quan, segons la data de control d’última operació en el sistema Iberia Plus, faltin 6 mesos o menys perquè caduqui el seu saldo.
  Així mateix, el dret a sol·licitar l’anotació d’Avios i Punts Elite (Grup Iberia* i oneworld) no anotats automàticament caduca un cop transcorregut un termini de sis (6) mesos des de la realització del vol.
  * El Grup Iberia està format pels vols d’Iberia, Iberia Regional/Air Nostrum i Iberia Express. No inclosos vols en codi compartit no operats pel Grup Iberia.
 • A causa de la naturalesa del Programa, el client ha de tenir en compte i acceptar que les dades que en cada moment es publiquin en relació amb les companyies participants, les destinacions disponibles i les taules aplicables s’han de considerar amb caràcter orientatiu. Les companyies participants es vinculen amb el Programa mitjançant un contracte de vigència temporal i les taules formen part d’aquest contracte; per tant, aquests elements es poden modificar en qualsevol moment depenent del que s’hagi pactat entre Iberia o una altra companyia gestora del Programa i la companyia participant. Qualsevol actualització o variació sobre aquestes condicions serà publicada sempre a iberia.com
 • El client té dret a efectuar reclamacions quan, segons la seva opinió, la informació sobre el seu compte i els moviments remesa pel Programa o facilitada a través d’Iberia.com no sigui correcta, o si alguna de les companyies participants li ha denegat indegudament la concessió d’Avios i Punts Elite o altres beneficis. En tots aquests casos, la responsabilitat d’Iberia es limita a l’esmena de l’error tan aviat com el client acrediti de manera fefaent el seu dret davant la companyia participant amb què hagi contractat el servei. El client ha de conservar sempre còpia de la documentació que remeti a la companyia participant per provar la seva reclamació en cas de pèrdua. En les comunicacions telefòniques, el client ha d’acreditar la seva identitat responent a les preguntes personals d’identificació que es formulin per part de l’operador del servei.
 • Iberia únicament es fa responsable i garantirà al titular l’anotació dels Avios i/o Punts Elite que no hagi estat efectuada al seu moment d’acord amb les condicions aplicables en cada cas.
  Iberia no és responsable de cap de les reclamacions derivades, de manera directa o indirectament, de les relacions (contractuals o no) entre els clients i les companyies participants en el Programa per a la utilització o adquisició de serveis/productes d’aquestes companyies, i independentment que aquesta relació s’hagi produït en una operació d’obtenció o d’utilització d’Avios i/o Punts Elite.
 • En cas de cancel·lació del Programa, aquest fet s’ha de notificar als clients, que disposaran, a partir de la data de notificació, d’un (1) mes addicional per anotar Avios i Punts Elite i de tres (3) per redimir la totalitat dels Avios que figurin al seu compte sense que a partir d’aquest moment puguin reclamar res a Iberia o a qualsevol empresa del seu grup d’empreses o companyia gestora del Programa per aquest motiu. El Programa quedarà cancel·lat sense avís previ i sense cap responsabilitat i no serà aplicable el que s’ha establert anteriorment en aquest punt, si en algun moment hi ha circumstàncies de força major o imposicions legals que n’impedeixin la continuïtat o el desenvolupament.
 • Iberia pot modificar l’estructura del funcionament del Programa en qualsevol moment. En aquest cas, Iberia ha de notificar als clients mitjançant correu electrònic i a la seva pàgina web amb una antelació mínima de dos (2) mesos la nova estructura de funcionament i la data a partir de la qual serà efectiva. El client que no vulgui continuar en el Programa pot redimir tots els Avios que figurin en el seu compte en un termini de tres (3) mesos a partir de la data de notificació.
 • Aquestes condicions generals bàsiques es completen amb les CONDICIONS OPERATIVES DEL PROGRAMA IBERIA PLUS, que contenen el detall del procés d’obtenció i utilització d’Avios i Punts Elite, amb les particularitats aplicables a cada gènere d’operació, i que tens a la teva disposició sempre actualitzades a Internet, a través de la pàgina d’Iberia. Iberia.com. Les condicions bàsiques i les operatives formen una unitat i s’interpreten i apliquen d’acord amb les lleis del Regne d’Espanya. Així mateix, la versió espanyola preval sobre la resta de traduccions. Els clients assumiran la responsabilitat derivada de l’ús del Programa als seus respectius països de residència segons la legislació local aplicable en cada cas.
  Per a qualsevol qüestió que se susciti en relació amb la interpretació i l’aplicació d’aquestes condicions generals, les parts, amb renúncia expressa al fur que els pugui correspondre, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid capital.
Protecció de dades
 • D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, el client queda informat, i autoritza, el "registre i el tractament de les seves dades personals" i moviments de comptes d’Avios en fitxers automatitzats dels quals és responsable IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SA.
  Aquestes dades poden ser utilitzades per a qualsevol activitat relacionada amb les finalitats pròpies del Programa i la relació contractual que manté amb els clients, incloent-hi l’anàlisi i la formació de perfils i, en general, la realització d’accions de promoció, màrqueting i anàlisi d’Iberia, les companyies participants i els sistemes de reserves.
 • El client consent expressament que les dades a què fa referència aquest punt puguin ser cedides pel Programa a un tercer que presti serveis de tractament de dades per al Programa, a qualsevol entitat jurídica filial o participada per Iberia, perquè les utilitzin conformement a les finalitats del Programa.
  Així mateix, poden ser cedides, en general, a les companyies participants, als sistemes de reserves i a les entitats de consultoria i màrqueting sempre que la cessió sigui necessària per oferir als clients els serveis propis del Programa i d’altres que siguin sol·licitats pels titulars en cada moment. No obstant això, els cessionaris sempre estan obligats a mantenir la més estricta confidencialitat sobre aquestes dades.
  Així mateix, el client accepta expressament el "rebut d’informació" que periòdicament li remeti el Programa en relació amb els moviments que es produeixin al seu compte, les ofertes de les companyies participants o qualsevol altra que el Programa consideri convenient relacionada amb les finalitats del Programa. Tots els enviaments d’informació es remetran al domicili, correu electrònic o telèfon mòbil indicat pel client en la sol·licitud d’adhesió al Programa. En cas de canvi de domicili, o de qualsevol de les dades de contacte, el client pot modificar-les a través d’Iberia.com o comunicar-les per escrit al Centre de Serveis del Programa.
 • S’informa el client que el lliurament de les dades que conté la sol·licitud d’adhesió és obligatori, l’absència o incorrecció de les dades faculten el Programa per negar-hi la participació del titular. La informació facilitada en l’apartat del contracte de sol·licitud sota la denominació PREFERÈNCIES té caràcter facultatiu i no es negarà la incorporació al titular si no l’emplena o si ho fa de manera incompleta.
  Amb l’objectiu de garantir als clients la gestió correcta de les seves dades, Iberia Plus ofereix l’opció d’accedir-hi a través d’Iberia.com. Per fer-ho, el client ha d’introduir la informació identificativa que li facilitin (núm. IB Plus i PIN) en la secció del portal habilitada a aquest efecte. Un cop fet aquest procés, el client pot utilitzar les seves dades en totes les operacions que faci a través del web.
 • El client autoritza expressament Iberia a gravar de manera íntegra, mitjançant qualsevol suport tècnicament vàlid a aquest efecte, les comunicacions i les instruccions telemàtiques produïdes durant la utilització de qualsevol servei amb Iberia o qualsevol empresa pertanyent al Grup Iberia. En qualsevol cas, el client pot obtenir una còpia de les gravacions indicades, si ho sol·licita, a més del duplicat o la transcripció. Iberia es compromet a garantir la integritat absoluta de tals enregistraments, i a conservar-los durant el temps legalment establert.
 • IBERIA es reserva el dret d’utilitzar les dades de contacte que facilitades en el Programa, per notificar al client totes les comunicacions operatives relacionades amb els serveis contractats amb IBERIA o amb les aerolínies amb què IBERIA disposi d’alguna mena d’acord, independentment del canal de compra, amb la finalitat de notificar incidències operatives relacionades amb els serveis contractats amb IBERIA o aquestes aerolínies.
 • El client pot exercir de manera gratuïta els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb el procediment legalment establert.
  Pot exercir aquests drets adreçant-se per escrit al departament responsable del fitxer automatitzat: IBERIA, L.A.E., S.A.O., S.U Dirección Sistemas/U. Seguridad Informática, Zona Industrial nº 2, 28042, Madrid. O al número de fax +34 91 587 55 64, dirigit a "Atención de Datos Personales".
  Per a qualsevol aclariment o dubte, pot posar-se en contacte mitjançant correu electrònic a l’adreça Atencion_datospersonales@iberia.es

Condicions operatives del programa Iberia Plus


Llegiu atentament les condicions generals operatives que constitueixen els termes del contracte que heu d’acceptar per participar en el programa "Iberia Plus".


Més informació

Amplia-ho tot Oculta-ho tot
Obtenció d’Avios i Punts Elite
 • Hi ha dos tipus de moneda en obtenció: Punts Elite i Avios.
  Es denominen Punts Elite (PE) els obtinguts per serveis de vols al Grup Iberia i en la majoria dels partners aeris, únicament i de manera exclusiva, i permeten mantenir i accedir a nivells superiors de targeta. La determinació de la quantitat de Punts Elite que s’anoten es regeix per les taules publicades per a Iberia i els Partners aeris a Iberia.com.
  Es denomina Avios la moneda premi amb valor real, generada per la utilització de vols, serveis i productes d’Iberia i de qualsevol de les companyies participants en el Programa segons els termes i les condicions disposades en cada moment. Els Avios (bàsics i promocionals) obtinguts se sumaran al saldo del client, que es pot gastar utilitzant qualsevol dels serveis i productes d’Iberia i de les companyies participants en el programa. La quantitat d’Avios que s’anota per vols depèn de la distància real volada en milles aèries per trajecte, i segons la cabina volada, amb una obtenció mínima de 500 Avios en qualsevol cas. L’obtenció d’Avios en partners no aeris l’estableix cada companyia participant segons es publica a Iberia.com
 • Els Avios i els Punts Elite s’obtenen cada vegada que el client utilitza els serveis oferts per les companyies participants d’acord amb els termes i les condicions establerts en cada moment. Tot client s’ha d’identificar com a tal quan faci la reserva, quan facturi o quan es presenti a l’oficina o l’establiment d’alguna de les companyies participants en el Programa.
 • Les companyies participants en el Programa han d’informar en cada cas quina mena de serveis i tarifes generen Avios i Punts Elite. La quantitat d’Avios i Punts Elite meritada en cada operació serà la corresponent a la tarifa o servei efectivament contractada pel client, independentment de les atencions eventuals que les companyies participants en el Programa puguin concedir en cada cas als seus clients, com millores de classe, habitació, etc.
 • Independentment de qui hagi abonat el servei objecte de la promoció, els Avios i els Punts Elite es concedeixen al client de la targeta Iberia Plus el nom del qual figuri en el bitllet aeri o en el contracte amb qualsevol companyia associada. Només es concedeixen Avios i Punts Elite pel producte o servei consumit directament pel titular; per exemple, en el cas de serveis hotelers, per l’habitació que ocupi el titular prèviament identificat i acreditat com a tal.
  Els Avios i Punts Elite s’anotaran només si el nom i cognom o cognoms registrats en la base de dades del programa Iberia Plus coincideixen amb les dades del document nacional d’identitat, número d’identificació d’estranger, passaport o qualsevol document identificatiu que el client hagi entregat a Iberia".
 • L’abonament d’Avios i Punts Elite té lloc, un cop identificat com a client en fer la reserva del vol o en el moment de facturar presentant la targeta Iberia Plus, quan hagin transcorregut 24 hores des de l’embarcament en vols del Grup Iberia i vols màrqueting IB. Per a la resta dels serveis no aeris, l’abonament d’Avios té lloc depenent del procediment establert en cada cas pel partner que presti els serveis utilitzats.
 • L’anotació automàtica dels Avios i dels Punts Elite únicament està garantida si la condició de client del Programa ha quedat degudament acreditada i recollida a la reserva.
 • Per a l’obtenció d’Avios i Punts Elite en vols operats per Vueling és imprescindible facilitar el número de targeta Iberia Plus quan es reserva i compra el bitllet. D’altra banda, no es podrà reclamar l’anotació d’aquests Avios després de la realització del vol.
  La puntuació assignada als vols fets amb Vueling es regeix per la taula d’obtenció del programa Iberia Plus corresponent a la tarifa turista reduïda. Les reclamacions d’Avios i Punts Elite no anotats automàticament en operacions aèries, quan es tracti d’Avios generats en vols operats pel Grup Iberia (Iberia, Iberia Express i Iberia Regional/Air Nostrum), es gestionen exclusivament a través de www.iberia.com i s’han de fer durant els sis (6) mesos següents a la realització del vol. En cas d’operacions de vol fetes en altres companyies aèries diferents de les esmentades més amunt, el client ha d’enviar per correu al Centre de Serveis Iberia Plus, la còpia del bitllet de transport aeri o del rebut itinerari bitllet electrònic i l’original de la targeta d’embarcament (en vols en què no hi hagi targeta d’embarcament, una còpia del bitllet o l’original del cupó resguard del passatger).
  Iberia no es responsabilitza de la pèrdua o el deteriorament de la documentació enviada. En cas de pèrdua, el client ha d’aportar còpia de la documentació remesa al seu dia.
 • La resta de reclamacions d’Avios no anotats corresponents a serveis contractats amb companyies no aèries participants al Programa, s’han de dirigir directament a aquestes companyies, adjuntant-hi la documentació que acrediti de manera fefaent el dret l’exercici del qual es reclami, com la còpia de la factura de l’hotel en cas d’operacions amb hotels, la còpia del contracte del lloguer de vehicles, etc.
  El client ha de consultar les condicions específiques de cada companyia participant a iberia.com, si n’hi ha.
 • Tots els vols susceptibles de generar Avios i Punts Elite que el client hagi fet tres (3) mesos abans de la data que figuri en la sol·licitud d’adhesió, s’anotaran al compte del client. Quan es refereixin a Avios y Punts Elite generats en vols del Grup Iberia*, les sol·licituds es gestionen exclusivament a través d’Iberia.com. Per a la resta de sol·licituds corresponents a vols diferents del Grup Iberia fets tres (3) mesos abans de l’adhesió, el client ha d’enviar al Centre de Serveis Iberia Plus la còpia del bitllet de transport aeri o del rebut itinerari, bitllet electrònic i l’original de la targeta d’embarcament.
  *El Grup Iberia està format pels vols d’Iberia, Iberia Express i Iberia Regional/Air Nostrum. No inclou vols en codi compartit no operats pel Grup Iberia.
  Només s’anoten Avios per serveis contractats en companyies participants no aèries si els serveis s’han prestat un (1) mes abans de la data d’adhesió al Programa Iberia Plus.
 • Els serveis obtinguts amb càrrec a Avios i, en general, qualsevol operació d’utilització, no generen Avios ni Punts Elite.
  No generaran Avios, ni Punts Elite en cap cas, els bitllets amb descomptes especials per a empleats de línies aèries, les tarifes especials d’agents de viatges o les derivades d’acords comercials.
  Iberia es reserva el dret d’excloure altres tarifes de l’obtenció d’Avios i Punts Elite. El Programa informa que Iberia manté diferents acords amb altres companyies aèries mitjançant els quals pot vendre places en determinades rutes operades per aquestes companyies. Aquests vols es denominen de manera genèrica "vols de codi compartit" i inclouen els realitzats sota aquesta modalitat, bloqueig d’espai, joint venture o d’altres de naturalesa anàloga. Com a fruit d’aquests acords els clients Iberia Plus obtenen Avios i Punts Elite als vols de codi compartit operats per companyies pertanyents al Programa. En canvi, no es poden emetre bitllets amb càrrec a Avios en vols de codi compartit.
  El client pot obtenir informació actualitzada dels vols inclosos en aquesta modalitat trucant al Centre de Serveis d’Iberia Plus.
Utilització d’Avios
 • Pel que fa a la utilització, els Avios que s’obtinguin usant els serveis de qualsevol companyia participant en el Programa tindran la mateixa naturalesa.
 • Els Avios necessaris per obtenir un servei amb càrrec a Avios són els mateixos independentment de l’edat del client o beneficiari.
 • Els bitllets emesos són personals i intransferibles.
 • Els serveis amb càrrec a Avios únicament poden ser emesos a nom de:
  • - El client
  • - Els beneficiaris: qualsevol persona designada com a tal pel client. Aquests beneficiaris es poden donar d’alta o de baixa de la targeta del client d’Iberia Plus exclusivament a través d’Iberia.com en qualsevol moment.
  • - L’acompanyant del client: és qui, havent reservat i emès el seu bitllet simultàniament al del titular, vola amb ell en tots els trajectes del vol (anada i tornada). Només s’admet un acompanyant per titular i vol.
 • L’emissió d’un servei amb càrrec a Avios es pot efectuar a través d’Iberia.com, als Centres de Servei d’Iberia Plus i de les companyies participants, o a les oficines de vendes d’Iberia.
 • Correspon directament al client el pagament de les taxes d’aeroports i la resta de tributs que es meritin a conseqüència d’operacions amb càrrec a Avios. A més, els bitllets amb càrrec a Avios poden portar associat un càrrec de l'operador.
Utilització d’Avios en vols
 • L’emissió d’un bitllet està condicionada a l’existència de prou saldo d’Avios al compte del titular (segons la taula d’utilització vigent en aquell moment) i a la disponibilitat de places.
 • Els Avios només es poden utilitzar en vols directes i en les classes que s’especifiquin en les taules vigents; estan permeses les connexions però no les aturades. No està permesa l’emissió en "llista d’espera".
 • Només es poden utilitzar els Avios Iberia Plus en vols de Vueling amb codi Iberia (IB5XXX), en aquests casos s’aplica la taula d’utilització d’Avios Iberia Plus en vigor corresponents a la tarifa de turista "Clase Azul".
  La reserva i l’emissió dels bitllets amb càrrec a Avios en vols de Vueling amb codi Iberia és immediata i totes les reserves funcionen com a reserves independents encara que vagin amb vols en connexió operats per Iberia. Les despeses de gestió i altres taxes que es puguin aplicar es comptabilitzen de manera independent a Vueling.
 • Els viatges que es facin amb càrrec a Avios en companyies del Grup Iberia en combinació amb una companyia de l’Alianza oneworld o una altra línia aèria associada, o solament en una de les companyies oneworld o associada, han de ser d’anada i tornada (round trip), mateix origen/mateixa destinació. L’anada i la tornada han d’estar sempre confirmades, exceptuant-ne el Pont Aeri entre Madrid i Barcelona.
 • La validesa del bitllet és d'un (1) any màxim des de la data d'emissió. Els bitllets amb càrrec a Avios robats, perduts o destruïts tenen el mateix tractament que els bitllets de pagament. La indemnització per denegació d’embarcament per a aquests bitllets es regeix per les normes vigents en cada moment per als passatgers amb bitllet de pagament.
 • No hi ha restriccions per motius de data, tot i que als bitllets amb càrrec a Avios, Iberia i les línies aèries participants es reserven el dret a establir, en qualsevol moment, un nombre màxim limitat de places d’avió, habilitat a aquest efecte per a passatgers usuaris d’Avios Iberia Plus. En cas que hi hagi restriccions s’han d’especificar en les condicions de la tarifa o l’oferta en utilització aplicable.
 • Queden expressament exclosos de la possibilitat d’utilitzar Avios tots els vols fets en codi compartit, bloqueig d’espai o fórmules similars, a excepció dels vols operats per Vueling.
 • En els viatges que s’hagin de fer amb càrrec a Avios, quan hi estiguin incloses companyies pertanyents a l’Alianza oneworld (Iberia i altres companyies oneworld o bé dues o més companyies oneworld diferents d’Iberia) l’única condició requerida és que el punt de partida i de destinació final sigui el mateix (es poden incloure fins a vuit cupons de vol). Si per accedir a la destinació final són necessaris diversos punts intermedis, està permès que aquests punts no siguin els mateixos.
 • Els bitllets que continguin un trajecte en alguna de les companyies oneworld i/o acords bilaterals no admeten canvis ni reemborsaments. Si es tracta de trajectes del Grup Iberia, en principi s’admetrà el canvi de ruta sempre que no s’hagi volat cap cupó (un trajecte del bitllet). Aquest canvi es farà mitjançant l’anul·lació del bitllet i l’emissió d’un de nou. No obstant això anterior, el Programa es reserva el dret d’incloure classes especials de bitllets amb càrrec a Avios, en els quals no es permetran canvis de trajectes, anul·lacions o altres condicions que s’especificaran en la taula. Les condicions inherents a cada bitllet amb càrrec a Avios es mantenen actualitzades a iberia.com.
 • Totes les reserves de vol amb càrrec a Avios s’han de fer exclusivament al Centre de Serveis Iberia Plus de cada país, a les oficines de vendes o reserves d’Iberia i a la pàgina web Iberia.com.
 • L’emissió d’un bitllet amb càrrec a Avios en vols operats per companyies pertanyents al Grup Iberia* o l’Alianza oneworld es pot fer a través d’Iberia.com, els centres de serveis Iberia Plus o a les oficines de vendes d’Iberia. Per a altres companyies aèries associades al Programa, únicament es poden obtenir bitllets a través dels centres de serveis Iberia Plus i oficines de vendes d’Iberia.
  * El Grup Iberia està format pels vols d’Iberia, Iberia Express i Iberia Regional/Air Nostrum. No inclosos vols en codi compartit no operats pel Grup Iberia.
 • A les oficines de vendes d’Iberia, el bitllet només es lliura al client o a una persona autoritzada per ell, un cop consultat el seu saldo d’Avios i firmat el justificant corresponent.
 • En el moment de presentar-se al taulell de facturació amb un bitllet amb càrrec a Avios, el client, beneficiari o acompanyant, si escau, s’ha d’identificar mitjançant un document que acrediti la seva identitat emès pel país de la seva nacionalitat, si així ho requereix l’agent de facturació.
  La falta d’acreditació suficient impedirà que accedeixi al vol.
 • Els bitllets emesos amb càrrec a Avios poden ser reemborsats totalment pel client sempre que el tipus de bitllet ho permeti. L’anul·lació es pot dur a terme en qualsevol oficina d’Iberia o mitjançant una trucada telefònica al Centre de Serveis Iberia Plus. Consulteu les condicions a Iberia.com.
 • Els bitllets amb càrrec a Avios emesos en Clase Azul permeten aconseguir bitllets d’avió amb Iberia per una quantitat menor d’Avios. Aquests bitllets estaran subjectes a unes condicions especials.
  Per a qualsevol aclariment consulta-ho amb el teu Centre de Serveis Iberia Plus.
Utilització d’Avios en la resta de companyies participants en el Programa Iberia Plus
 • La utilització d’Avios està condicionada a l’existència de prou saldo d’Avios al compte del client i a la disponibilitat de les companyies participants en cada moment.
 • No hi ha cap limitació pel fet d’adquirir un producte o servei amb càrrec a Avios del Programa Iberia Plus. No obstant això, les companyies participants es reserven el dret a establir un màxim i condicions que, en cas d’existir, han de constar recollits a les taules d’Avios vigents. (Clase Azul: tarifes reduïdes que estan subjectes a disponibilitat).
 • Les reserves amb càrrec a Avios fetes a les companyies participants i no cancel·lades pel client dins del temps establerts poden ser penalitzades amb el descompte dels Avios corresponents a la primera nit o dia del servei contractat.
 • En cap cas, les companyies participants no han de reemborsar cap import com a compensació dels Avios no gaudits ni es poden utilitzar per pagar cap dels càrrecs presentats al client.