Tanca finestra

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la teva experiència i els nostres serveis. Si continues navegant considerem que n'acceptes l'ús. Pots obtenir més informació a la Política de cookies.

Informació Legal

IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal, amb domicili social al carrer Martínez Villergas, 49 28027 Madrid

Telèfon 901 111 500, Fax: 91 587 4741,

Registre Mercantil de Madrid. Full M-491912. Foli 79. Tom 27.301

NIF A85850394

Llicència d'explotació A.13/94. Òrgan Supervisor: AESA


Amb caràcter general, les relacions entre IBERIA, Líneas Aéreas de España, SA, d'ara endavant IBERIA, i els seus clients derivades de la contractació dels productes i serveis continguts en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Aquest lloc web ha estat creat per IBERIA, amb caràcter informatiu i per a ús persona

El fet d'accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels termes i condicions següents.

Termes i Condicions

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest lloc web no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no estiguin autoritzats.

Només es troben compreses en aquest lloc web aquelles pàgines que figuren dins de l'índex i són servides per  www.iberia.com.

L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L'accés a aquest lloc web no suposa l'establiment de cap tipus de relació de caràcter comercial entre Iberia i l'usuari.

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'us contingudes en ell.

Actualitat i modificació de la informació

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Iberia es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest lloc web, podent limitar o no permetre l'accés al mateix.

No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquest lloc web. No obstant això, Iberia es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que cregui convenients, podent fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

Iberia es reserva el dret d'actualitzar les condicions generals de transport en qualsevol moment. Aquests canvis i modificacions no afectaran els contractes ja formalitzats entre Iberia i els clients, sense perjudici de les modificacions que es puguin pactar de mutu acord i dels supòsits de cas fortuït o força major.

Continguts

Iberia efectua els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web. Iberia no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest web, proporcionats per tercers. No obstant això anterior, en cap cas no es veuran afectats els contractes que hi ha entre Iberia i els seus clients, excepte en els supòsits de cas fortuït o força major.

Iberia no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que puguin haver-hi entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest lloc web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada en el lloc web, prevaldrà la versió impresa.

Iberia no es responsabilitza en cap cas dels continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que puguin visualitzar-se a través d'enllaços electrònics (links), directament o indirecta, a través d'aquest lloc web. La presència d'enllaços en el lloc web d'Iberia, tret que es manifesti el contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Iberia i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals es pot accedir per mitjà d'aquests enllaços. Iberia es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen al seu lloc web.

Iberia no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions que estiguin vinculades a aquest lloc web i cooperarà, si es requerís ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei.

Iberia exclou tota responsabiliat que es pugui derivar de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest lloc web és exclusiva dels que les efectuen. Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin efectuar a aquest o per mitjà d'aquest lloc web o altres accessos controlats per Iberia, que infringeixin els drets de propietat de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti a una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal.

Iberia es reserva el dret d'impedir o prohibir l'accés de qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest lloc web qualsevol contingut contrari a les normes legals o que sigui immoral, i es reserva el dret d'exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'us contingudes en ell. Iberia efectua els màxims esforços perquè la navegació es dugui a terme en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin esdevenir durant la mateixa.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors Netscape Navigator i Internet Explorer. Iberia no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol mena, que puguin afectar els usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat aquest lloc web.

L'accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals s'efectua en un entorn segur, utilitzant el protocol SSL (Secure Socker Layer) amb xifrat d'alta seguretat de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès només és intel•ligible per a l'ordinador client i el servidor d'Iberia. L'usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si a la barra d'estat del seu navegador hi apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors està recolzada per un certificat expedit per l'empresa Verisign. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor d'Iberia i no a un tercer que pugui intentar fer-s'hi passar.

Iberia no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error, sempre que aquestes incidències o errors procedeixin de fonts alienes a Iberia. Tampoc no es responsabilitza ni garanteix que el programari a què es pugui accedir a través d’aquest web estigui lliure d’errors procedents de tercers. Així mateix, en cap cas Iberia no es responsabilitza de les pèrdues, els danys o els perjudicis de cap mena que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, sempre que procedeixin de fonts alienes a Iberia. Iberia no es fa responsable dels danys que es puguin originar per l’ús inadequat d’aquest web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, les interrupcions, la falta i el defecte de les telecomunicacions que es puguin produir en operacions de naturalesa financera.

Els serveis oferts en aquest lloc web només es poden utilitzar correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest lloc web.

El contingut d'aquest lloc web es pot descarregar al terminal de l'usuari (download), sempre que sigui per a un ús privat o sense cap fi comercial; per tant, no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'aquest lloc web amb finalitats públiques o comercials.

Iberia no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'usuari és el propietari del suport en el qual s'enregistra el software. Iberia reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el software. Si l'usuari transfereix el software d'aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar-lo per al seu estudi, o descompilar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

El nom comercial, les marques, logo, productes i serveis que conté aquest lloc web es troben protegits per la llei.

Iberia es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel•lectual i industrial.

Protecció de dades i seguretat de la informació

Les dades de caràcter personal facilitades a Iberia s'inclouran en un fitxer responsabilitat d'Iberia L.A.E S.A. OPERADORA, Societat Unipersonal i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar el servei sol·licitat, obtenir serveis complementaris o facilitar els tràmits d'immigració i d'entrada en el territori d'un Estat. Així mateix, us informem que, en compliment del requeriment exprés efectuat a totes les companyies aèries, per motius de control i salvaguarda de la seguretat pública, Iberia està facultada a comunicar les seves dades com a passatger a les Autoritats Governamentals de Control de la Seguretat Interna del país d'origen , trànsit o destinació en qualsevol moment abans de la seva arribada. Amb aquesta finalitat, els Estats Units exigeixen també aquesta informació per als avions que sobrevolin el seu espai aeri. Aquesta informació també podrà ser facilitada a altres estats que, en virtut del que disposen les lleis o tractats aplicables, exigeixin la mateixa per sobrevolar el seu espai aeri.

D'acord amb les lleis i reglaments aplicables a Espanya i a nivell internacional, el transportista es podria veure obligat, en certs casos, a comunicar dades personals a les autoritats públiques espanyoles o estrangeres habilitades (duanes, immigració, etc.), en particular amb fins preventius o de lluita contra el terrorisme o altres delictes greus.

Cal precisar que alguns dels destinataris esmentats anteriorment podrien estar situats fora de la Unió Europea i tenir accés a la totalitat o part de les dades personals recollides pel Transportista (cognoms, nom, número de passaport, detalls del viatge, etc.) per a la correcta execució del Contracte de Transport del Passatger o degut a una habilitació legal específica. Les transferències de dades fetes fora de la Unió Europea es realitzaran de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La recol·lecció de certes dades personals és indispensable per realitzar la reserva i establir el Contracte de Transport. Per descomptat, el Passatger pot exercir el seu dret d'oposició a la recol·lecció i al tractament d'aquestes dades, però se li informa que això podria provocar la cancel·lació del viatge o la impossibilitat d'accedir a certs serveis annexos específics sol·licitats (menjars especials, etc.) . Així mateix, cal recordar que, de conformitat amb les lleis i reglaments aplicables a Espanya i a nivell internacional, el fet de no comunicar certes dades o de comunicar dades inexactes podria conduir a una decisió de denegació d'embarcament o d'entrada a un territori estranger, sense que el Transportista pugui ser considerat responsable per aquest particular.

La visita a aquest lloc web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix.

En cas que l'usuari proporcioni alguna dada de caràcter personal, en el moment de la recollida l'informaran de la finalitat del tractament i, si escau, de les possibles cessions. En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa de proporcionar les dades calificades com a obligatòries suposarà la no prestació o impossibilitat d'accedir al servei per al qual es sol•licitaven. Així mateix, es podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis oferts.

En cas que els usuaris d'aquest lloc web haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a algun dels serveis oferts podran manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que Iberia pogués enviar. Iberia posarà a disposició dels usuaris que s'hagin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'aquest lloc web els mecanismes adequats per donar-se'n de baixa.

IBERIA regitra les adreces IP (que tot visitant té en el moment d'accés al lloc web) amb fins exclusivament interns, com estadístiques d'accés i segmentació de mercat. IBERIA no associa adreces IP amb informació identificable personalment i pot facilitar a tercers extractes informatius del tràfic en aquest lloc web que no afecten l'anonimat de l'usuari, amb dades sobre el nombre de visites a una determinada secció del lloc, fluxos i tendències del tràfic, etc.

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cuquis. Les cuquis són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari, perquè el servidor recordi certa informació que, posteriorment, només llegirà el servidor que l'ha implementat. Les cuquis tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Les cuquis no permeten que es pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Les cuquis no poden extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. Aquells usuaris que no vulguin rebre cuquis o que vulguin se informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware, l'oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043,Estats Units ("Google").

Google Analytics utilitza "cuquis", que són fitxers de text ubicats al seu ordinador per ajudar el lloc web a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc. La informació que genera la cuqui sobre el seu ús del lloc web (inclosa la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir al pista del seu ús del lloc web, recopilant informes de l'activitat del lloc web i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i el seu ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan ho requereixi la legislació o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi.

Aquest web pot fer ús de "tracking tags" en determinades pàgines per al mesurament i optimització de campanyes de màrqueting de resultats, però en cap cas no s'emmagatzemarà informació personal de l'usuari.

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cuquis a través de la configuració del seu navegador a aquest efecte, però cal que sàpiga que si ho fa pot passar que no pugui usar la plena funcionabilitat d'aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web, vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per part de Google de la manera i amb les finalitats indicades més amunt.

Totes aquelles persones, les dades personals de les quals siguin objecte de tractament, podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades en els termes previstos per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets podran ser exercitats a través d'una de les vies següents:

Per escrit, enviant la sol•licitud, amb la documentació acreditativa de la seva identitat, a l'adreça següent:

IBERIA L.A.E. S.A.

Dirección de Sistemas / U. Seguridad Informàtica

Zona Industrial, nº 2

28042, Madrid

A través de fax, enviant la sol·licitud, amb la documentació acreditativa de la seva identitat, al número +34 91 587 55 64, adreçat a "Atenció de Dades Personals".

En compliment de la Llei 56/2007, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació, també pot realitzar la seva sol·licitud a través de correu electrònic a l'adreça atencion_datospersonales@iberia.es, signant digitalment la sol·licitud mitjançant el Document Nacional d'Identitat (DNI) electrònic espanyol, no essent necessària en aquest cas cap acreditació més per part de la persona sol·licitant.

Per exercitar el dret de cancel·lació, pot utilitzar el document següent: Solicitud baja

Si no disposa del visualitzador de fitxers PDF, pot descarregar-lo pitjant en el botó.

Per a qualsevol aclariment o dubte, pot posar-se en contacte mitjançant correu electrònic a l'adreça: atencion_datospersonales@iberia.es.

L'interessat queda informat que el tractament de dades necessari per tramitar la petició pot incloure la realització de comunicacions operatives, per mitjans electrònics o no (correu electrònic, telèfon, etc ...), que en qualsevol cas no requeriran contraprestació per la seva banda, inclòs l'enviament puntual d'enquestes de qualitat per verificar el grau de satisfacció amb els serveis prestats per la compañía.

Igualment s'informa que, amb la finalitat de registrar i comprovar la veracitat de la informació subministrada durant el procés de compra, les dades facilitades podran ser contrastades amb gestors d'informació amb l’única finalitat d'evitar operacions fallides o fraudulentes.

Aquesta política també és aplicable a les dades recopilades en les operacions realitzades a través de qualsevol mitjà digital d'Iberia o mitjançant atenció telefònica.

Condicions Addicionals

Procés de compra: Dins del procés de compra es sol·icitarà a l'usuari l'acceptació dels termes i condicions corresponents al lloc/país de navegació en el qual estigui duent a terme la compra. Les condicions de cada web/país poden ser diferents. Veure

La compra de bitllets d'Iberia implica la total acceptació per part del client de les condicions generals de transport (passatgers i equipatge) d'Iberia i l'acceptació sense reserva de totes les disposicions que s'hi esmenten.

Iberia Plus: Si vol registrar-se en el programa de fidelització d'Iberia destinat a clients individuals, "Iberia Plus", caldrà que accepti els Termes i Condicions del mateix programa. Veure

e-Butlletins Iberia.com: Si vol registrar-se en el nostre sistema de "e-Butlletins Iberia.com" caldrà que accepti els Termes i Condicions particulars associats a aquest servei. Veure

Atenció al Client Online: Si vol utilitzar els serveis d'Atenció al Client Online caldrà que accepti els Termes i Condicions particulars associats a aquest servei. Veure

IB General Rules & Tariff Canada.

Informació sobre aspectes tècnics

IBERIA no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a IBERIA; de retards o blocatges en l'ús d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues al seu centre de processos de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones a través d'intromissions il•legítimes fora del control d'Iberia. Així mateix, s’exonera Iberia de tota responsabilitat per qualsevol dany o perjudici que pugui experimentar l’usuari a conseqüència d’errors, defectes i omissions en la informació facilitada, sempre que procedeixi de fonts alienes. No obstant això anterior, en cap cas no es veuran afectats els contractes que hi ha entre Iberia i els seus clients, excepte en els supòsits de cas fortuït o força major.

(*) Es tracta del dret del passatger individual d'iniciar una acció davant un tribunal per sol • licitar una indemnització dels danys causats per un retard, cal demostrar que s'han ocasionat aquests danys i que el transportista aeri és responsable.