Voorwaarden van het contract

Voorwaarden van het contract

Binnen de termen van dit contract betekent "Ticket" "Vervoersbewijs en bagagereçu", waarvan de onderhavige contractbepalingen en kennisgevingen deel uitmaken. "Elektronisch ticket" betekent reisschema/ontvangstbewijs uitgegeven door of in naam van de contractuele vervoerder, elektrische vouchers en, in voorkomend geval een instapdocument. "Contractuele vervoerder" betekent elke luchtvervoerder die op grond van deze overeenkomst de passagier en zijn bagage vervoert of zich ertoe verbindt de passagier en zijn bagage te vervoeren of die een andere service in verband met dit luchtvervoer uitvoert; "Feitelijk vervoerder" betekent elke andere vervoerder die het bij de contractuele vervoerder geboekte vervoer geheel of gedeeltelijk uitvoert en door de contractuele vervoerder hiertoe is bevoegd. "Verdrag van Montreal" betekent het Verdrag voor het brengen van eenheid in bepaalde enige bepalingen inzake Internationaal Luchtvervoer, ondertekend te Montreal op 28 mei 1999. Verordening (CE) Nr 2027/97 van de Raad d.d. 9 oktober 1997, gewijzigd door Verordening (CE) Nr 889/2002 d.d. 13 mei 2002, met betrekking tot de verantwoordelijkheid van luchtvaartmaatschappijen in de EU inzake vervoer van passagiers en hun bagage. "DEG" betekent Bijzondere Trekkingsrechten volgens de definiëring van het Internationale Monetaire Fonds.

Voor vervoer waarvoor de Colombiaanse jurisdictie geldt, en voor de toepassing van artikel 1.b) van de Verordening (CE) 261/04, zijn de in de Luchtvaartverordeningen van Colombia opgestelde regels van toepassing. In Colombia van toepassing in overeenstemming met de echten en plichten van passagiers. Deze staan in de Luchtvaartverordeningen van Colombia en kunnen via de volgende link worden geraadpleegd:

Contractvoorwaarden

Het op grond van dit contract uitgevoerde vervoer, wat betreft de verantwoordelijkheid van de vervoerder, is onderhevig aan het Verdrag van Montreal en aan de Verordening (CE) Nº 2027/97 van de Raad van 1997, gewijzigd door de Verordening (CE) Nr 889/2002 d.d. 13 mei 2002, met betrekking tot de verantwoordelijkheid van luchtvaartmaatschappijen inzake het vervoer van passagiers en hun bagage.

Zolang geen tegenstrijdigheid met bovenstaande wordt gevonden, zijn al het vervoer en overige diensten die door de vervoerder worden geleverd onderhevig aan:

 1. De voorwaarden die op dit ticket staan.

 2. Het toegepaste tarief en zijn voorwaarden.

 3. De overige door de vervoerder opgestelde voorwaarden en de aanverwante bepalingen die onderdeel uitmaken van dit contract en op kantoor van de vervoerder ter inzage liggen.

De naam van de contractuele vervoerder mag afgekort op het ticket staan, op voorwaarde dat de volledige naam en de afkorting in de handleidingen, bepalingen en de aankomst- en vertrektijden van de vervoerder staan vermeld; het adres van de contractuele vervoerder staat op de achterzijde van het "vervoersbewijs"; De overeengekomen tussenlandingen zijn die punten die op het "vervoersbewijs" staan aangegeven of die in de aankomst- en vertrektijden als voorziene tussenlandingen in het reisschema van de passagier staan; Het op grond van dit contract uit te voeren vervoer door meerdere opeenvolgende vervoerders wordt als één enkele uitvoering beschouwd.

De vervoerder die een ticket uitgeeft voor trajecten van een andere vervoerder, treedt slechts op als agent van laatstgenoemde.

Elke beperking van aansprakelijkheid van de contractuele vervoerder is van toepassing op en ten gunste van zijn agenten, werknemers en vertegenwoordigers en de feitelijke vervoerder, op diens ondergeschikten en agenten tijdens de uitoefening van hun functies.

De ingecheckte bagage wordt afgegeven aan de houder van het bagagebewijs. Als de ingecheckte bagage beschadigd raakt, moet de passagier zo snel mogelijk schriftelijk een bezwaar indienen bij de vervoerder of uiterlijk zeven (7) dagen en in geval van vertraging eenentwintig (21) dagen, waar het in altijd om natuurlijke of kalenderdagen gaat, in beide gevallen vanaf het moment dat de bagage ter beschikking van de passagier wordt gesteld.

Dit ticket is geldig voor vervoer gedurende een jaar vanaf de datum van uitgifte, tenzij anders gestipuleerd op het ticket of in de toepasselijke tarieven en voorwaarden. De vervoerder mag het vervoer weigeren als het toegepaste tarief niet is betaald.

De vervoerder zet zich maximaal in om de passagier en zijn bagage met redelijke inspanningen te vervoeren. In geval van nood mag de vervoerder zich door een andere vervoerder laten vervangen, vliegtuigen van derden gebruiken en voorziene tussenlandingen op het ticket wijzigen of annuleren. Als een passagier door een aan Iberia te wijten oorzaak een aansluitende vlucht mist, wordt de passagier op een andere vlucht geplaatst waarmee hij zo snel mogelijk op zijn bestemming kan aankomen of, in het andere geval, wordt een bedrag gerestitueerd dat gelijk is aan de prijs van de betaalde vlucht als geen onderdeel van het ticket is gebruikt of het verschil tussen de betaalde prijs en het tarief dat is toegepast op de afgelegde routes in het geval wel een deel van het ticket is gebruikt.

De passagier moet aan de vastgestelde overheidseisen voldoen om de reis te kunnen uitvoeren en moet over de documenten voor vertrek, aankomst en overige vereiste documenten beschikken. Daarnaast moet hij op het door de vervoerder onder LAATSTE MOMENT VOOR ACCEPTATIE OP DE VLUCHT vermelde tijdstip op de luchthaven verschijnen.

Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van de vervoerder heeft de bevoegdheid voorwaarden van dit contract te wijzigen, veranderen of hiervan af te zien.

Terugbetalingen, wijzigingen en correcties van het ticket. Gebruik opeenvolgende vluchten

De prijzen die IBERIA aanbiedt en die uiteindelijk op je ticket afgespiegeld staan, worden berekend in overeenstemming met de tarieven en voorwaarden die gelden op de dag dat jij reserveert. Deze prijzen dekken de kosten om je van de aangegeven vertrekplaats naar de eindbestemming te vervoeren op de vluchtdata van het vluchtschema die op je ticket staan. Het ticket maakt deel uit van de Iberia vervoersovereenkomst.

Voor de meeste tarieven zijn terugbetalingen of wijzigingen niet mogelijk.

Wijzigingen en/of correcties van namen op het ticket zijn niet toegestaan. Om deze reden vragen wij je om aandachtig je persoonsgegevens te controleren wanneer je bij ons reserveert, aangezien deze gegevens overeen moeten komen met die van je reisdocumenten, waarmee jij je op de luchthaven identificeert. Indien deze niet overeenkomen, kunnen wij je niet laten instappen.

In alle andere gevallen, wanneer een tarief wijzigingen in de reservering toestaat, onder voorbehoud van beperkingen, dien je er rekening mee te houden dat deze wijzigingen onderhevig zijn aan servicekosten en/of boetes, indien van toepassing, en in bepaalde gevallen ook aan een herberekening van je tarief.

Hier geven we enkele illustratieve voorbeelden:

 1. Als je een retourvlucht of een meerdaagse reis gereserveerd hebt en er een vaste volgorde van trajecten of vluchten op je ticket of reservering bepaald is, wordt in de praktijk het wijzigen van de oorspronkelijke vertrekluchthaven, bijvoorbeeld als je het eerste traject van de reservering niet gebruikt of je probeert de trajecten in omgekeerde volgorde van hoe ze op je reservering weergegeven zijn, te gebruiken, wordt dit als "wijziging in reservering/ticket" beschouwd. In deze gevallen worden de ongebruikte coupon(s) als gebruikt en betaald beschouwd en, indien van toepassing, kan Iberia een vaste boete opleggen volgens de oorspronkelijke tariefvoorwaarden van je ticket.

  In al deze gevallen blijft je reservering gerespecteerd voor het geval je nog steeds gebruik wilt maken van de rest van de gereserveerde routes.

  Houd er rekening mee dat Iberia je vervoer afhankelijk kan stellen van het feit dat je eerst de bijbehorende boete(s) betaald moet hebben en dat wij kunnen weigeren jou te vervoeren en je reservering kunnen annuleren als jij weigert te betalen. Om deze reden raden we je aan ruim op tijd naar de Iberia ticketverkoopbalie op de betreffende luchthaven te gaan, dat wil zeggen NIET MINDER DAN 3 UUR VOOR DE GEPLANDE VERTREKTIJD van de eerste vlucht die je van plan bent te gebruiken en VOORDAT JE INCHECKT op de vlucht in kwestie.

 2. Als je de datum of het vluchtschema van een van de vluchten die op je originele ticket staan, wilt wijzigen, is deze wijziging onderworpen aan de toepassing van een vaste boete, indien van toepassing in overeenstemming met de oorspronkelijke tariefvoorwaarden van je ticket; en/of eveneens aan de herberekening en daarmee de betaling van het tariefverschil tussen de oorspronkelijke datum/vlucht die op je ticket staat en de nieuwe datum/vlucht die je wilt vliegen.

 

Als je een terugbetaalbaar ticket hebt, als zodanig gedefinieerd in de voorwaarden van je tarief en je nog geen van de vluchten gevlogen hebt, kun je een terugbetaling van je ticket aanvragen in overeenstemming met deze voorwaarden, maar onthoud dat als je dit doet, je de vervoersovereenkomst met Iberia beëindigt.

BELANGRIJK: als je reservering een vlucht omvat die wordt uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij dan IBERIA, is het mogelijk dat de voorwaarden die van toepassing zijn op wijzigingen en correcties die we zojuist aangegeven hebben, worden beïnvloed door de vervoersvoorwaarden die overeenkomen met de uitvoerende maatschappij van de vlucht en dat deze daarom anders zijn. In deze gevallen raden we je aan contact met ons op te nemen via ons webformulier voor klantenservice of via ons klantenservicecentrum.

Bericht aan de passagiers die het instappen is geweigerd

In overeenstemming met de Verordening (CE) Nr 261/2004 van het Europese Parlement en de Raad wordt een vergoeding vastgesteld voor passagiers die het instappen werd geweigerd en die zich volgens de in de Verordening vastgestelde voorwaarden bij de boarding gate presenteerden. De vervoerder is verplicht de passagier onmiddellijk aandacht en hulp te bieden.

Bericht aan passagiers vanwege annulering

In overeenstemming met de Verordening (CE) Nr 261/2004 van het Europese Parlement en de Raad wordt een vergoeding vastgesteld in het geval van annulering van een vlucht, tenzij de annulering aan buitengewone omstandigheden is te wijten. De vervoerder is verplicht de passagier onmiddellijk aandacht en hulp te bieden.

Bericht aan passagiers in verband met vertraging

In overeenstemming met de Verordening (CE) Nr 261/2004 van het Europese Parlement en de Raad heeft de passagier in geval van een grote vertraging ten opzichte van de verwachte vertrektijd het recht op onmiddellijke aandacht en hulp gedurende de vertraging.

Bericht over lange vertragingen op de baan in de Verenigde Staten

Voor vluchten die via code share-overeenkomsten in de Verenigde Staten worden uitgevoerd, treedt in geval van lange vertragingen het Uitwijkscenario van de uitvoerende maatschappij in werking.

Bericht aan passagiers over overheidsbelastingen en -heffingen

De heffingen en belastingen op luchtvervoer worden door de passagier betaald. Deze heffingen en belastingen kunnen een belangrijk deel van de eindprijs uitmaken en zijn in de ticketprijs uitgesplitst opgenomen, wanneer ze onder het veld belastingen en heffingen aan de ticketprijs zijn toegevoegd.

De heffingen en belastingen worden voortdurende gewijzigd of herzien. Dit kan ook na de aanschafdatum van het ticket gebeuren. Als een heffing of belasting, die op de passagier va toepassing is, stijgt na de aanschafdatum van het ticket en voor diens gebruik, moet de passagier het verschil ten opzichte van de bedragen op het moment van aanschaf betalen. Als de toename van heffingen of belastingen een aanzienlijke stijging van het bedrag inhoudt in verhouding tot de ticketprijs, mag de passagier om restitutie verzoeken gedurende 7 dagen vanaf het moment dat de maatschappij of het bureau om betaling vraagt. Na afloop van deze periode gaat de maatschappij over tot annulering van het ticket en restitutie van het bedrag als de passagier niet het verschil heeft betaald.

Bericht over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij

In overeenstemming met artikel 11 van de Verordening (CE) Nr 2111/2005 van het Europese Parlement en de Raad, d.d.14 december 2005, informeert de contractuele vervoerder de passagier over de identiteit van de maatschappij die de vlucht gaat uitvoeren. Als op het moment van boeking de identiteit van de uitvoerende maatschappij niet bekend is, zal de vervoerder ervoor waken dat de passagier zo snel mogelijk geïnformeerd wordt zodra de identiteit hiervan bekend wordt.

Bericht over beperkte aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen met betrekking tot passagiers en bagage

Dit informatieblad bewerkt de BIJLAGE bij Verordening (CE) Nr 2027/97 van de Raad, gewijzigd door Verordening (CE) Nr 889/2002, en geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsregels die toegepast worden door communitaire luchtvaartmaatschappijen, zoals voorgeschreven door de EU-wetgeving en het Verdrag van Montreal.

 • Vergoeding in geval van overlijden of letsel: in geval van letsel of overlijden van de passagier is geen economische limiet vastgesteld. Voor schade tot 113.100 DEG (bedrag bij benadering in lokale munteenheid) kan de luchtvaartmaatschappij verzoeken tot schadevergoeding niet aanvechten. Boven dit bedrag mag de luchtvaartmaatschappij een verzoek alleen aanvechten in het geval ze kan bewijzen dat er van haar zijde geen sprake van nalatigheid was of dat ze anderszins in gebreke is gebleven.

 • Voorschot: in geval van overlijden of letsel van een passagier, moet de luchtvaartmaatschappij een voorschot betalen binnen een periode van vijftien dagen vanaf de identificatie van de persoon met recht op schadevergoeding ter dekking van de directe economische behoeftes. In geval van overlijden mag dit voorschot niet lager zijn dan 16.000 DEG (bedrag bij benadering in lokale munteenheid).

 • Vertraging voor de passagier: in het geval dat een door de passagier geboekte vlucht vertraging oploopt, is de luchtvaartmaatschappij voor de schade aansprakelijk tenzij zij redelijke maatregelen heeft getroffen om de schade te voorkomen of dat het treffen van die maatregelen onmogelijk was. De aansprakelijkheid in geval van vertraging voor de passagier beperkt zich tot 4.694 DEG (bedrag bij benadering in lokale munteenheid)*.

 • Vertraging van bagage: in het geval van vertraging van bagage, is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor de schade tenzij zij redelijke maatregelen heeft getroffen om de schade te voorkomen of dat het treffen van die maatregelen onmogelijk was. De aansprakelijkheid beperkt zich tot 1.131 DEG (bedrag bij benadering in lokale munteenheid)*.

 • Vernietiging, verlies of schade van bagage: de luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk in geval van vernietiging, verlies of schade van bagage tot een hoeveelheid van 1.131 DEG (bedrag bij benadering in lokale munteenheid). Met betrekking tot ingecheckte bagage is zij aansprakelijk, ook wanneer zij niet in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd was. Met betrekking tot niet ingecheckte bagage is de luchtvaartmaatschappij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar schuld.

 • Hogere limieten voor bagage: De passagier mag zich beroepen op een hogere aansprakelijkheidslimiet middels een speciale verklaring vóór het inchecken en tegen een extra betaling.

 • Claims over bagage: als de ingecheckte bagage is beschadigd, vertraagd, verloren is gegaan of is vernietigd, moet de passagier dit zo snel mogelijk schriftelijk aan de luchtvaartmaatschappij kenbaar maken. Als de beschadigde bagage ingecheckte bagage betreft, geeft de passagier dit schriftelijk aan binnen een termijn van zeven dagen, en in geval van vertraging, eenentwintig dagen, in beide gevallen vanaf de dag waarop de bagage ter beschikking van de passagier werd gesteld.

 • Aansprakelijkheid van de maatschappij waarbij de service is geboekt en van de maatschappij die de werkelijke dienstverlening werd opgedragen: als de luchtvaartmaatschappij belast met de vlucht niet dezelfde is als de aanbestedende luchtvaartmaatschappij, mag de passagier aan elk van deze een klacht of claim formuleren. Als op het ticket de naam of code van een luchtvaartmaatschappij staat, dan is dit de aanbestedende luchtvaartmaatschappij.

 • Termijnen voor claims: Elke claim voor een gerechtshof moet binnen twee jaar vanaf de aankomst van het vliegtuig of de dag waarop het vliegtuig aan had meten komen worden ingediend.

 • Grondslag van de informatie: de hierboven beschreven regels hebben hun grondslag in het Verdrag van Montreal d.d. 28 mei 1999, ontwikkeld in de Gemeenschap d.m.v. Verordening (CE) Nr 2027/97 [gewijzigd door Verordening (CE) Nr 889/2002] en door de nationale wetgeving van de lidstaten.

* Het gaat om het recht van de individuele passagier bij een gerechtshof juridisch op te treden en een schadevergoeding te eisen voor geleden schade vanwege een vertraging. Daarbij moet worden aangetoond dat die schade is veroorzaakt en dat de luchtvaartvervoerder verantwoordelijk is.

Gevaarlijke voorwerpen op reis

Vanwege veiligheidsredenen mogen in de bagage van passagiers geen gevaarlijke voorwerpen zitten zoals: samengeperste gassen, bijtende stoffen, explosieven, ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen, radioactief materiaal, oxidanten, giftige stoffen, besmettelijke substanties en koffers met ingebouwd alarm.

Bericht over annulering van plaatsen

In het geval dat een plaats correct geboekt is en hier om de een of andere reden geen gebruik van kan worden gemaakt, verzoeken wij dat deze telefonisch, persoonlijk of via je agent geannuleerd wordt. Zo maak je de reis voor een andere passagier mogelijk en voorkom je dat de plaats leeg blijft en eventuele boetes voor het niet op tijd annuleren van je boeking.

Bij aankomst in geval van doorreis

Passagiers wordt verzocht bij aankomst de boekingen van hun volgende tussenlanding, of van hun terugreis, te controleren en hun tijdelijke adres aan de vervoerder door te geven om over voor hen interessante informatie op de hoogte te worden gesteld.

Bericht over laatste moment voor vluchtacceptatie

Het laatste moment voor vluchtacceptatie is de tijd die minimaal nodig is voor het officieel geprogrammeerde vertrektijdstip van de vlucht op de voucher, waarin de passagier voor de vlucht moet zijn geaccepteerd, zijn bagage moet hebben ingecheckt en in bezit moet zijn van de instapkaart. Na dit moment is de vlucht gesloten. De vervoerder is niet aansprakelijk voor het niet accepteren van de passagier wanneer deze zich bij een gesloten vlucht presenteert.

Kijk hoe dit wordt toegepast op vluchten uitgevoerd door

 • British Airways
 • American Airlines
 • Finnair

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Iberia L.A.E. S.A. eenmanszaak (hierna "Iberia") met statutaire zetel te calle Martínez Villergas, 49 28027 Madrid.

Uw gegevens worden verwerkt voor (i) het beheer van de gereserveerde diensten, gebaseerd op de uitvoering van het overeenkomstige contract; (ii) het sturen van persoonlijke commerciële communicatie betreffende producten en diensten die op het frequent flyer Iberia Plus-programma betrekking hebben, op basis van de toestemming in geval die gegeven werd; (iii) de communicatie van uw gegevens aan de andere Iberia Plus-partners, zodat zij u met toestemming van de betrokken partij berichten over hun producten en diensten kunnen sturen.

De begunstigden van jouw gegevens zijn entiteiten van de IAG Group waartoe IBERIA behoort en de partners van het Iberia Plus-programma die hier kunnen worden geraadpleegd.

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming intrekken en de rechten van oppositie, toegang, overdraagbaarheid, rectificatie, beperking en verwijdering van gegevens uitoefenen.

Via privacybeleid kunt u de details van de informatie die hier wordt getoond raadplegen.

Aan het laden...