Juridische Kennisgeving

IBERIA LAE SA Operator, Eenpersoons, Vennootschap met vestigingsadres C/ Martínez Villergas, 49 28027 Madrid

Tel: reserveringskantoren, mail: info@iberia.es, Apdo. Correos 62033, 28080 MADRID

Handelsregister van Madrid. Blad M-491912. Folio 79. Boekdeel 27.301

NIF A85850394 M-491912

Exploitatielicentie A.13/94. Superviserend orgaan: AESA


In het algemeen geldt dat de relaties tussen IBERIA, Líneas Aéreas de España, S.A., in het vervolg IBERIA, en zijn klanten die voortkomen uit de aankoop van de op deze website weergegeven producten en diensten zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving en rechtspraak.

Deze door IBERIA gecreëerde website heeft een informatief karakter en is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Het toetreden tot deze website veronderstelt de kennisname en acceptatie van de volgende algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

De inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten opgenomen in deze website zijn niet bedoeld voor noch gericht op personen die in rechtsgebieden wonen waar de inhoud niet wordt geautoriseerd.

Deze website wordt uitsluitend gevormd door pagina´s die deel uit maken van de index en worden aangeboden door www.iberia.com.

De toegang tot deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers.

De toegang tot deze website veronderstelt geen enkele relatie van commerciële aard tussen Iberia en de gebruiker.

De toegang tot en navigatie op deze website veronderstelt de kennisname en acceptatie van de wettelijke informatie en de algemene voorwaarden als op de website opgenomen.

Actaliteit en Wijziging van de Informatie

De op deze website gepubliceerde informatie is geldig op datum van de laatste aanpassing. Iberia behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te actualiseren, te wijzigen of te verwijderen en de toegang tot de website te beperken of niet toe te staan.

Deze website kan niet worden herzien, vervangen, gewijzigd of aangepast. Iberia behoudt zich echter het recht voor om op ieder moment elke nodig geachte verandering of wijziging door te voeren en is gerechtigd te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing van dit recht gebruik te maken.

Iberia behoudt zich het recht voor om de algemene transportvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Deze veranderingen en bewerkingen hebben geen nadelige gevolgen voor de reeds afgesloten contracten tussen Iberia en zijn klanten, afgezien van wijzigingen die met wederzijdse instemming overeengekomen kunnen zijn en in de veronderstelde gevallen van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Inhoud

Iberia betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid ter voorkoming van fouten in de op deze website gepubliceerde inhoud.Iberia staat niet garant noch aanvaardt verantwoordelijk voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit fouten in door derden aangeleverde content op deze website. Niettegenstaande het bovenstaande zullen in geen geval de bestaande contracten tussen Iberia en zijn klanten worden getroffen, met uitzondering van de veronderstelde gevallen van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Iberia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de verschillen die kunnen bestaan tussen gedrukte documenten en de op deze website gepubliceerde elektronische versie. In het geval dat de gedrukte en de op de website gepubliceerde versie verschillen, is de gedrukte versie doorslaggevend.

Iberia stelt zich op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten die, direct of indirect, zichtbaar gemaakt zouden kunnen worden door middel van elektronische links (links) via deze website. De aanwezigheid van links op de website van Iberia heeft, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, een louter informatief doel en veronderstelt in geen geval een voorstel, uitnodiging of aanbeveling van deze links. Deze links vertegenwoordigen geen enkele relatie tussen Iberia en de titelhouders -particulieren of bedrijven - van de websites waartoe men middels deze links toegang heeft. Iberia behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment de op zijn website gepubliceerde links te verwijderen.

Iberia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetfora of -debatten (chat), nieuwsbrieven of andere transmissievormen die aan deze website zijn gekoppeld en zal, indien hiertoe opgeroepen via rechterlijk bevel of door bevoegde instanties, meewerken aan de identificatie van de personen die verantwoordelijk zijn voor inhoudelijke bijdragen die in strijd zijn met de wet.

Iberia wijst alle verantwoordelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit de overdracht van informatie tussen gebruikers. De verantwoordelijkheid voor de via deze website verspreide uitingen ligt uitsluitend bij degenen die ze vervaardigen. Elke vorm van informatieoverdracht die gebruikers kunnen realiseren op of via deze website of andere door Iberia gecontroleerde ingangen die de eigendomsrechten van derden kunnen schenden en waarvan de inhoud bedreigend, beledigend, obsceen, pornografisch kan zijn, dan wel de overdracht van ander materiaal dat gedrag kan vormen of aanwakkeren dat beschouwd kan worden als een strafbaar feit, is verboden.

Iberia behoudt zich het recht voor om internetgebruikers die op deze website bijdragen plaatsen die immoreel zijn of in strijd met de wettelijke voorschriften, de toegang te beletten of te verbieden, zich het recht voorbehoudend om de juridische stappen te zetten die hij noodzakelijk acht om dit soort gedragingen te voorkomen.

Navigatie, toegang en veiligheid

De toegang tot en navigatie op deze website veronderstelt de kennisname en acceptatie van de wettelijke informatie en de algemene voorwaarden als op de website opgenomen. Iberia doet zijn uiterste best om het navigatieproces in optimale omstandigheden te laten verlopen en fouten van welke aard dan ook die zouden kunnen optreden te voorkomen.

Deze website is ontworpen ter ondersteuning van de browsers Netscape Navigator en Internet Explorer. Iberia is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die gebruikers zouden kunnen ondervinden door het gebruik van andere browsers of versies dan waarvoor de website is ontworpen.

De toegang tot de transactiediensten en diensten die onder meer persoonlijke gegevens verzamelen vindt plaats in een veilige omgeving gebruikmakend van het SSL-protocol(Secure Socker Layer) met de 128 bit hoge veiligheidscodering. De veilige server brengt de verbinding op zodanige wijze tot stand dat de informatie gecodeerd wordt verzonden. Dit garandeert dat de verzonden inhoud uitsluitend leesbaar is voor de computer van de klant en de Iberia-server. De gebruiker kan er zeker van zijn dat hij zich in een veilige omgeving bevindt als in de statusbalk een gesloten slot verschijnt. De veiligheidsgarantie van onze servers wordt ondersteund door een certificaat dat wordt uitgegeven door het bedrijf Verisign. Dit certificaat garandeert dat de klant zijn gegevens naar een Iberia-service verstuurt en niet naar een derde die zich als zodanig probeert voor te doen.

Iberia stelt zich niet verantwoordelijk voor, noch garandeert dat de toegang tot de website ononderbroken is of vrij van fouten, mits dergelijke incidenten worden veroorzaakt door bronnen buiten Iberia. Evenmin stelt Iberia zich verantwoordelijk voor of garandeert dat de software waartoe men via deze website toegang heeft, vrij is van fouten afkomstig van derden. Zo is Iberia evenmin in geen enkel geval verantwoordelijk voor verliezen of schade van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot en het gebruik van de website, mits afkomstig uit buiten Iberia gelegen bronnen. Iberia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze website. Iberia is in het bijzonder op generlei wijze aansprakelijk voor het uitvallen van en onderbrekingen of storingen in telecommunicatienetwerken die zich voor zouden kunnen doen tijdens operaties van financiële aard.

De op deze website geoffreerde diensten kunnen alleen op juiste wijze worden gebruikt als wordt voldaan aan de technische specificaties waarvoor ze zijn ontworpen.

Intellectuele en Industriële Eigendom

Deze website en de inhoud ervan worden beschermd door de wetten van de Industriële Eigendom. Ze kunnen niet het doel zijn van exploitatie, vermenigvuldiging, distributie, aanpassing, publieke bekendmaking, overdracht of transformatie. De toegang tot deze website verleent de gebruikers geen enkel recht noch houderschap inzake de industriële-eigendomsrechten van de inhoud van deze website.

De inhoud van deze website mag worden gedownload naar de terminal van de gebruiker (download), mits dit gebeurt voor privégebruik en geen enkel commercieel doel dient; om deze reden mag hij de inhoud van deze website niet exploiteren, vermenigvuldigen, distribueren, wijzigen, publiek bekend maken, overdragen, transformeren of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden.

Iberia draagt het eigendom van zijn software niet over aan de gebruikers. De gebruiker is de eigenaar van het platform waarop de software is opgeslagen. Iberia behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de software. Als de gebruiker de software van deze website overzet naar zijn terminal, mag hij deze niet ontleden voor bestudering, noch decompileren, noch de versie van de originele doelcode vertalen dan wel de taal naar een andere code of taal vertalen.

De commerciële naam, de merken, het logo, de producten en de diensten die deze website bevat worden door de wet beschermd.

Iberia behoudt zich het recht voor om passende juridische maatregelen te nemen tegen gebruikers die de intellectuele en industriële eigendomsrechten geweld aan doen of schenden.

Informatie over cookies

IBERIA registreert IP-adressen (die elke bezoeker heeft op het moment van de toegang tot de website) uitsluitend voor interne doeleinden, zoals toegangsstatistieken en marktsegmentatie. IBERIA koppelt IP-adressen niet aan persoonlijk identificeerbare informatie en kan zo informatieve fragmenten over websiteverkeer aan derden verstrekken die niet de anonimiteit van de gebruiker aantasten, met gegevens over het aantal bezoeken aan een bepaald gedeelte van de site, enz.

De toegang tot deze website kan het gebruik van cookies impliceren.. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die voor elke gebruiker worden opgeslagen in een browser zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later uitsluitend wordt gelezen door de server die deze informatie heeft geplaatst. Las Cookies hebben over het algemeen een beperkte tijdsduur. Geen enkel cookie staat toe dat contact kan worden gelegd met het telefoonnummer van de gebruiker, zijn e-mailadres of welk ander contactmiddel dan ook. Geen enkel cookie kan informatie aan de harddisk van de gebruiker onttrekken of persoonlijke informatie stelen. Gebruikers die geen cookies willen ontvangen of over hun plaatsing willen worden geïnformeerd, kunnen hun browser hiertoe configureren.

Deze website gebruikt Google Analytics, een analytische webservice verleend door Google Inc., een bedrijf in Delaware waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 1600 Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Verenigde Staten (¨Google¨).

Google Analytics gebruikt "cookies", op uw computer geplaatste tekstfiles die de website helpen met de analyse van het websitegebruik door de gebruikers. De informatie die het cookie over uw websitegebruik genereert (met inbegrip van uw IP-adres) wordt direct door Google verstuurd en opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie voor onze rekening met het doel uw gebruik van de website te volgen door informatie over de activiteit van de website te verzamelen en andere diensten gerelateerd aan de activiteit van de website en internetgebruik te bieden. Google kan deze informatie doorsturen aan derden als de wet dit vereist of als deze derden de informatie verwerken voor rekening van Google. Google koppelt uw IP-adres aan geen enkel ander gegeven waarover Google beschikt.

Dit web kan gebruik maken van "tracking tags" op bepaalde pagina´s voor de meting en optimalisatie van resultaten van marketingcampagnes, waarbij in geen enkel geval persoonlijke informatie van de gebruiker wordt opgeslagen.

U kunt de bewerking van de gegevens of de informatie afwijzen door cookiegebruik af te wijzen middels de adequate configuratie van uw browser. Bedenk wel dat het mogelijk is dat u niet van de volledige functionaliteit van deze website gebruik kunt maken als u dit doet. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor de bewerking van aan u gerelateerde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven.

Aanvullende Voorwaarden

Aankoop: Als onderdeel van het aankoopproces wordt de gebruiker gevraagd de algemene voorwaarden te accepteren overeenkomstig de website/het land waar de aankoop plaatsvindt. De voorwaarden van elke website/land kunnen verschillen. Bekijken

De aankoop van tickets van Iberia veronderstelt de algehele acceptatie door de klant van de algemene transportvoorwaarden (passagiers en bagage) van Iberia en de aanvaarding zonder enig voorbehoud van alle bepalingen hierin vastgelegd.

Iberia Plus: Als u zich wilt registreren voor het op individuele klanten gerichte loyaliteitsprogramma van Iberia, "Iberia Plus", dient u de Algemene Voorwaarden van dit programma te accepteren. Bekijken

e-Bulletins Iberia.com: Als u zich wilt registreren voor het nieuwe systeem van "e-Bulletins Iberia.com", dient u de Algemene Voorwaarden van toepassing op deze service te accepteren. Bekijken

Online Klantenservice: Als u van de diensten van de Online Klantenservice gebruikt wilt maken, dient u de specifieke Voorwaarden die van toepassing zijn op deze service te accepteren. Bekijken

Algemene tariefcondities van toepassing op Canada. IB General Rules & Tarief Canada.

Informatie over technische details

IBERIA is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade voortvloeiend uit storingen, nalatigheid, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of gebrek aan verbinding bij de werking van het elektronisch systeem als gevolg van oorzaken gelegen buiten IBERIA; voor vertragingen of blokkeringen in het gebruik van onderhavig elektronisch systeem, veroorzaakt door gebreken in of overbelasting van het dataopslagcentrum, de telefoonlijnen, het internetsysteem of andere elektronische systemen; noch voor schade die veroorzaakt kan zijn door derden via onrechtmatige binnendringing buiten de controle van Iberia om. Eveneens is Iberia uitgesloten van aansprakelijkheid voor mogelijke schade die de gebruiker zou kunnen ondervinden als gevolg van fouten, gebreken en nalatigheid in de verstrekte informatie mits afkomstig uit andere bronnen. Niettegenstaande het hierboven genoemde, worden in geen geval bestaande overeenkomsten tussen Iberia en zijn klanten getroffen, behalve in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

(*) Het betreft het recht van de individuele passagier om een zaak voor de rechtbank te starten om een schadevergoeding te vragen als gevolg van schade veroorzaakt door een vertraging, waarbij het noodzakelijk is om aan te tonen dat deze schade zich ook werkelijk heeft voorgedaan en dat de luchtvervoerder hiervoor verantwoordelijk is.

Aan het laden...