• Inici
 • Transparència
 • Condicions generals del programa Iberia Plus

Condicions generals del programa Iberia Plus

Condicions generals del programa Iberia Plus

Llegiu atentament aquestes condicions generals que constitueixen els termes del contracte que heu d’acceptar per participar en el programa Iberia Plus.

I. Participació en el programa

 • El Programa "IBERIA PLUS" (en endavant el "Programa" o "Iberia Plus") ofereix als seus clients la possibilitat d'obtenir Avios i Punts Elite quan consumeixin productes i serveis de les companyies participants, i bescanviar-los desp´res per altres productes i serveis d'aquestes companyies. El règim d'obtenció i bescanvi dels Avios està sotmès a les condicions que estableixi el Programa en cada moment (en endavant "condicions operatives").

 • Les "companyies participants" o "Partners", són les entitats adherides al Programa Iberia Plus mitjançant un contracte de participació. Aquestes companyies posen a disposició dels clients determinats serveis que poden generar Avios i Punts Elite quan es consumeixen, o bé que es poden abonar amb càrrec a Avios. No hi ha unes condiciones tipus d'obtenció/utilització aplicables a les companyies participants. El client ha de consultar quines són les condicions aplicables per a cada producte/servei ofert abans de dur a terme accions d'obtenció/utilització.

 • Són “clients” (clients Iberia Plus) les persones físiques més grans de 2 anys que, després d'haver-se donat d'alta al Programa mitjançant els canals que Iberia té habilitats per fer-ho en cada moment, hagin llegit i acceptat les condicions de participació (bàsiques i operatives).

  En el moment de l'alta en el Programa Iberia Plus, el client rebrà un codi PIN que ha de modificar obligatòriament la primera vegada que l'utilitzi. Aquest codi PIN té caràcter personal i intransferible, i la seva finalitat és identificar el client Iberia Plus per gestionar el seu compte en els diferents canals habilitats.

  A fi de garantir als clients la correcta gestió de les seves dades, Iberia Plus ofereix l'opció d'accedir-hi a través de www.iberia.com o mitjançant atres canals habilitats. Per fer-oh hauran d'identificar-se amb el seu número de targeta IBERIA PLUS i amb el PIN.

  Les persones físiques menors d'edat, entre 2 i 18 anys, poden ser clients sempre que els seus pares, tutors o representants legals hagin emplenat correctament la sol·licitud d'adhesió al Programa. Els representants dels menors són responsables de l'ús de la targeta del menor. Iberia està exempta de qualsevol responsabilitat que es derivi de la gestió i l'ús que en fain els menors. En cas que les persones físiques menors d'edat, entre 2 i 18 anys, assoleixin la majoria d'edat i no vulguin continuar sent clients Iberia Plus, hauran de comunicar-ho al Programa per escrit.

  La baixa del Programa pot sol·licitar-la el titular en qualsevol moment i tindrà efectes inmmediats.

  El Programa es reserva el dret a retirar la targeta, cancel·lar el compte i exigir les responsabilitats pertinents al client que faci un ús indegut o fraudulent del Programa o que incompleixi les normes i els procediments que contenen aquestes condicions generals.

 • La "Targeta Iberia Plus" és personal i intransferible. Identifica el client amb les seves dades i número personal de compte, i el faculta per participar en el Programa així que el signi. En cas de pèrdua, sostracció o deteriorament, el lient ha de comunicar-ho al Centre de Serveis Iberia Plus. El Programa no es responsable d el'ús indegut o fraudulent que es pugui haver fet de la targeta abans de la recepció de la notificació.

 • Hi ha diversos nivells de Targeta Iberia Plus, depenent del nombre de vols efectuats amb qualsevol companyia aèria participant en el Programa o dels punts Elite obtinguts durant el període que va des de l'1 d'abril de cada any fins al 31 de març de l'any següent. El 31 de març de cada any s'actualitza el nivell de targeta i es comptabilitzen els Punts Elite generats per serveis utilitzats fins a la data. En cas que correspongui un canvi de nivell de targeta, els benficis associats al nivell de targeta que estigui tenint el client deixaran d'estar en vigor a partir de l'1 d'abril i els beneficis associats al nou nivell de targeta començaran a partir d'aquesta data..

 • Els Avios i Punts Elite no són bescanviables per diners o altres béns que no siguin els especificats pel Programa. Els Avios i Punts Elite no són acumulables als concedits per qualsevol altre Programa en què participin les companyies participants.

 • L'obtenció d'Avios i Punts Elite és personal per part del client, és a dir, per productes o serveis consumits directament pel titular de la targeta. El dret a sol·licitar l'anotació dels Avios i dels Punts Elite està sotmès a un termini que es determinarà en les condicions operatives o en les condicions establertes pels partners no aeris publicades a iberia.com.

 • A causa de la naturalesa del Programa, el client ha de tenir en compte i acceptar que les dades que en cada moment es publiquin en relació amb les companyies participants, les destinacions disponibles i les taules aplicables s'han de considerar amb caràcter orientatiu. Les companyies participants es vinculen amb el Programa mitjançant un contracte de vigència temporal i les taules formen part d'aquest contrate; per tant, aquests elements es poden modificar en qualsevol moment depenent del que s'hagi pactat entre Iberia o una altra compnyia gestora del Programa i la compnyia participant. Qualsevol actualització o variació sobre aquestes condicions es publica sempre a iberia.com (condicions operatives).

 • El client té dret a efectuar reclamacions quan, segons la seva opinió, la informació sobre el seu compte i els moviments remesa pel Programa o facilitada a través d'iberia.com no sigui correcta, o si alguna de les companyies participants li ha denegat indegudament la concessió d'Avios i Punts Elite o altres beneficis. En tots aquests casos, la responsabilitat d'Iberia es limita a l'esmena de l'error tan aviat com el client acrediti de manera fefaent el seu dret davant la companyia participant amb què hagi contractat el servei. El client ha de conservar sempre còpia de la documentació que remeti a la compnyia participant per provar la seva reclamació en cas de pèrdua. En les comunicacions telefòniques, el client ha d'acreditar la seva identitat responent a les preguntes personals d'identificació que li formuli l'operador del servei.

 • Iberia únicamente es fa responsable i garanteix al client l'anotació dels Avios i Punts Elite que no hagi estat efectuada al seu moment d'acord amb les condicions aplicables en cada cas.

  Iberia no és responsable de cap de les reclamacions derivades, de manera directa o indirectament, de les relacions (contractuals o no) entre els clients i les companyies participants en el Programa per a la utilització o adquisició de serveis/productes d'aquestes companyies, i independentment que aquesta relació s'hagi produït en una operació d'obtenció o d'utilització d'Avios i Punts Elite.

 • Es durà a terme un procés mensual de caducitat del total del saldo d'Avios existent en el compte dels clients que no hagin fet cap moviment d'obtenció o utilització d'Avios en els últims 36 mesos. A aquest efecte, no tenen la consideració de moviments les transferències d'Avios fetes entre les programes BA Executive Club, Programa Avios (al Regne Unit) i el Programa Iberia Plus, i qualsevol altre programa que pugui tenir com a moneda els Avios, ja que no són moviments d'obtenció ni d'utilització. Tampoc no es consideren un moviment les transferències efectuades entre clients Iberia Plus. Els clients, sense perjudici de la seva pròpia responsabilitat en el seguiment i el control del seu compte d'Avios, disposaran d'informació sobre la data de caducitat del seu saldo en la consulta de saldo i moviments quan, segons la data de control de l'última operació en el sistema iberia Plus, faltin 6 mesos o menys perquè caduqui aquest saldo.

  En cas de cancel·lació del Programa, aquest fet es notificarà als clients, que disposaran, a partir de la data de notificació, d'un (1) mes addicional per anotar Avios i Punts Elite i de tres (3) mesos per utilitzar la totalitat dels Avios que figurin al seu compte, sense que a partir d'aquest moment puguin reclamar res a Iberia ni a cap empresa del seu grup d'empreses o companyia gestora del Programa per aquest motiu. El Programa quedarà cancel·lat sense avís previ i sense cap responsabilitat i no serà aplicable el que s'ha establert anteriorment en aquest punt si en algun moment hi ha circumstàncies de força major o imposicions legals que n'impedeixin la continuïtat o el desenvolupament.

 • Iberia pot modificar l'estructura del funcionamient del Programa en qualsevol moment. En aquest cas, iberia ha de notificar als clients mitjançant un correu electrònic i a la seva página web amb una antelació mínima d'un (1) mes la nova estructura de funcionament i la data a partir de la qual serà efectiva. En cas de no indicar la data d'efectivitat, s'entendrà que les modificacions són efectives quan hagi transcorregut un mes des de l'enviament del correu electrònic i la publicació en la pàgina web, qualsevol de les dues coses que passi abans. El client que no vulgui continuar en el Programa pot utilitzar tots els Avios que tinui al seu compte en un termini de tres (3) mesos a partir de la data de notificació.

 • Aquestes condicions generals es completen amb les "CONDICIONS OPERATIVES DEL PROGRAMA IBERIA PLUS", que contienen el detall del procés d'obtenció i utilització d'Avios i Punts Elite, amb les particularitats aplicables a cada gènere d'operació, i que estan a la seva disposició sempre actualitzades a Internet, a través de la pàgina d'iberia.com. Les condicions generals i les operative sformen una unitat i s'interpreten i apliquen d'acord amb les lleis del Regne d'Espanya. Així mateix, la versió espanyola preval sobre la resta de traduccions. Els clients hauran d'assumir la responsabilitat derivada de l'ús del Programa als seus respectius països de residència segons la legislació local aplicable en cada cas.

  Per a qualsevol qüestió que se susciti en relació amb la interpretació i l'aplicació d'aquestes condicions generals, les parts, amb renúncia expressa al fur que els pugui correspondre, s'han de sotmetre expressament a la jurisdicció dels jutjats i trbunals de Madrid capital.

II. Protecció de dades

 • D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client queda informat sobre el "registre i el tractament de les seves dades personales" en fitxers automatitzats, degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades, dels quals són responsables IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SA OPERADORA unipersonal i Avios Group (AGL) Limited, companyia de nacionalitat britànica, amb sucursal a Espanya, participada per IBERIA i pertanyents ambdues a International Consolidated AIrlines Group SA (IAG), i ho autoritza.

  Aquestes dades es poden utilitzar per a qualsevol activitat relacionada amb les finalitats pròpies del Programa i la relació contractual que el Programa manté amb els clients, incloent-hi l'anàlisi i la formació de perfils i, en general, la realització d'accions de promoció, màrqueting i anàlisi d'Iberia, les companyies participants i els sistemes de reserves..

 • Mitjançant l'accepetació d'aquestes condicions, el client queda informat i consent expressament que les dades a què fa referència aquest punt puguin ser cedides pel Programa a qualsevol entitat jurídica filial o participada per Iberia, perquè les utilitzin d'acord amb les finalitats del Programa.

  Així mateix, poden ser cedides, sempre que calgui, d'acord amb les finalitats del Programa, a les companyies participants, als sistemes de reserves i a les entitats de consultoria i màrqueting per oferir als clients els serveis propis del Programa i d'altres que sol·licitin els clients en cada moment. No obstant això, els cessionaris sempre estan obligats a mantenir la més estricta confidencialitat sobre aquestes dades.

  D'altra banda, el client accepta de manera expressa rebre la informacio i les comunicacions que periòdicament li remeti Iberia en relació amb el Programa, les ofertes de les companyies participants o qualsevol altra relacionada amb les finalitats del Programa. La informació la remetrà Iberia al domicili, correu electrònic, telèfon mòbil o qualsevol altre canal de comunicació que hagi indicat el client en la sol·licitud d'adhesió al Programa. En cas de canvi de domicili, o de qualsevol de les dades de contacte, el client pot m odificar-les a través d'iberia.com o de qualsevol altre mitjà habilitat per Iberia.

 • S'informa el client que és obligatori entregar les dades que conté la sol·licitud d'adhesió. L'absència o incorreeció d'aquestes dades facultaran el Programa per negar-li la participació. La informació facilitada en l'apartat del contracte de sol·licitud sota la denominació PREFERÈNCIES té caràcter facultatiu i no es negarà la incorporació al client si no l'emplena o si ho fa de manera incompleta.

  A fi de garantir als clients la correcta gestió de les seves dades, Iberia Plus els ofereix l'opció d'accedir-hi mitjançant iberia.com o qualsevol altre mtjà habilitat per Iberia. Per fer-ho ha d'identificar-se amb el seu número de targeta IBERIA PLUS i amb el PIN.

 • El client autoritza expressament Iberia a gravar de manera íntegra, mitjançant qualsevol suport tècnicament vàlid a aquest efecte, les comunicacions i les instruccions telemàtiques produïdes durant la utilització de qualsevol servei amb Iberia, Iberia Express o Iberia Regional/Air Nostrum. En qualsevol cas, el client pot obtenir una còpia de les gravacions indicades, si ho sol·licita, a més del duplicat o la transcripció. Iberia es compromet a garantir la integritat absoluta d'aquests enregistraments, i a conservar-los durant el temps legalment establert..

 • IBERIA es reserva el dret d'utilitzar les dades de contacte facilitades en el Programa per notificar al client totes les comunicacions operatives relacionades amb els serveis contractats amb IBERIA o amb les aerolínies amb què IBERIA disposi d'alguna mena d'acord, indepentment del canal de compra, amb la finalitat de notificar incidències operatives relacionades amb els serveis contractats amb IBERIA o aquestes aerolínies.

 • El client pot exercir de manera gratuïta els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes que especifica la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d'acord amb el procediment legalment establert.

  Pot exercir aquests drets adreçant-se per esrit als departaments responsables del fitxer automatitzat: D'IBERIA, L.A.E., S.A.O., S.U. Dirección Sistemas/U. Seguridad Informática, Zona Industrial nº 2, 28042, Madrid, o al número de fax +34 91 587 55 64, adreçat a “Atención de Datos Personales” o al correu electrònic Atencion_datospersonales@iberia.es d'Avios Group Limited, PO Box 90, Birchwood, Warrington WA3 7XA, o al correu electrònic customeraccounts@avios.com

Condicions Operatives del Programa Iberia Plus

Llegeixi atentament les condicions generals operatives que constitueixen els termes del contracte que ha d'acceptar per participar en el Programa Iberia Plus.

 • El Programa inclou Partners Aeris i Partners No Aeris. En el grup de Partners Aeris s'inclou, en tot cas, Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora (en endavant Iberia), Iberia Express, Iberia Regional/Air Nostrum i companyies aèries de l'aliança oneworld. Així mateix, hi estaran incloses les companyies aèries amb què Iberia hagi subscrit un contracte de participació en el Programa d'Iberia Plus i que es publicaran a iberia.com.

 • Es poden obtenir dos tipus de moneda: Punts Elite i Avios.

  Es denominen Punts Elite ("PE") els que s'obtenen per serveis de vols a Iberia, Iberia Express, Iberia Regional/Air Nostrum i en la majoria dels partners aeris, i permeten mantenir i accedir a nivells superiors de targeta. La determinació de la quantitat de Punts Elite que s'anoten es regeix per les taules publicades per a Iberia i els Partners Aeris a iberia.com. Els serveis que s'obtinguin en els Partners No Aeris no generen Punts Elite.

  Es denominen Avios els punts generats per la utilització de vols, serveis i productes d'Iberia i de qualsevol de les companyies participants en el Programa segons els termes i les condicions establertes en cada moment. Els Avios obtinguts se sumaran al saldo del client, que pot gastar utilitzant qualsevol dels serveis i productes d'Iberia i de les companyies participants en el programa que permetin el pagament amb aquesta moneda. L'obtenció d'Avios en Partners No Aeris l'estableix cada companyia participant segons es publica a iberia.com.

 • Els Avios i els Punts Elite s'obtenen cada vegada que el client utilitza els serveis oferts per les companyies participants d'acord amb els termes i les condicions establerts en cada moment. Tot client s'ha d'identificar com a tal quan faci la reserva, quan facturi el vol o quan es presenti a l'oficina o l'establiment d'alguna de les companyies participants en el Programa.

 • Les companyies participants en el Programa han d'informar en cada cas quina mena de serveis i tarifes generen Avios i Punts Elite. La quantitat d'Avios i Punts Elite meritada en cada operació correspon a la tarifa o el servei efectivament contractat pel client, independentment de les atencions eventuals que les companyies participants en el Programa puguin concedir en cada cas als seus clients, com millones de classe, habitació, etc. La quantitat d'Avios que s'anota per vols depèn de la distància real volada en milles aèries per trajecte, la classe de reserva i el nivell de targeta del client.

 • Independenetment de qui hagi abonat el servei objecte de la promoció, els Avios i els Punts Elite es concedeixen al titular de la targeta Iberia Plus el nom del qual figuri en el bitllet aeri o en el contracte amb qualsevol companyia associada. Només es concedeixen punts pel producte o servei consumit directament pel client. Per exemple, en el cas de serveis hotelers, per l'habitació que ocupi el client prèviament identificat i acreditat com a tal.

 • L'anotació automàtica dels Avios i dels Punts Elite únicament està garantida si la condició de client del Programa ha quedat degudament acreditada i recollida en la reserva. En el cas de partners aeris, queda garantida amb identificació prèvia com a client en fer la reserva del vol o en el moment de la facturació presentant la tareta Iberia Plus.

 • En vols comercialitzats o operats per Iberia, Iberia Express o Iberia Regional/Air Nostrum, l'abonament d'Avios i Putns Elite tindrà lloc 24 hores després de la realització del vol. Per a la resta dels serveis aeris o no aeris, l'abonament d'Avios té lloc depenent del procediment establert en cada cas pel partner que presti els serveis utilitzats.

 • L'obtenció d'Avios i Punts Elite per vols no anotats automàticament s'haurà de reclamar durant els sis (6) mesos posteriors a la realització del vol.

  Els vols operats pel Grup Iberia, British Airways, American Airlines, Qatar Airways, SriLankan Arilines, Malaysia Airlines i s'hauran de sol·licitar a través de www.iberia.com.

  Per sol·licitar l'abonament de vols de la resta de companyies associades, cal que envieu la imatge de les targetes d'embarcament i la còpia del bitllet electrònic a través d'aquest formulari.

  Iberia no es responsabilitza de la pèrdua o el deteriorament de la documentació enviada. En cas de pèrdua, el client haurà d'aportar una còpia de la documentació remesa al seu día.

 • La resta de reclamacions d'Avios no anotats corresponents a serveis contractats amb partners no aeris s'han de dirigir directament a aquestes companyies, i caldrà adjuntar-hi la documentaciò que acrediti de manera fefaent el dret que es reclami, com ara la còpia de la factura de l'hotel en cas d'operacions amb hotels, la còpia del contracte del lloguer de vehicles, etc.

  El client ha de consultar les condicions específiques de cada companyia participant a iberia.com, si n'hi ha.

 • Per als casos d'alta al Programa, tots els vols susceptibles de generar Avios i Punts Elite que el cliente hagi fet tres (3) mesos abans de la data que figuri en la sol·licitud d'adhesió, s'anotaran al compte del client. Quan facin referència a Avios i Punts Elite generats en vols d'Iberia, Iberia Express i Iberia Regional/Air Nostrum les sol·licituds es gestionaran exclusivament a través d'iberia.com. Per a la resta de sol·licituds el client ha d'enviar al Centre de Serveis Iberia Plus la còpia del bitllet de transport aeri o del rebut itinerari, bitllet electrònic i l'original de la targeta d'embarcament.

  Només s'anoten Avios per serveis contractats en Partners No Aeris si els serveis s'han prestat un (1) mes abans de la data d'adhesió al Programa Iberia Plus i si es dirigeixen per fer-ho a la companyia participant corresponent.

 • Els serveis obtinguts amb càrrec a Avios (tot en Avios o part en Avios i part en diners) i, en general, qualsevol operació d'utilització, no generen Avios ni Punts Elite, ni compten com a vols de cara al nombre mínim de vols per accedir a cada nivell de targeta. En canvi, quan s'ofereii la possibilitat de comprar els bitllets amb un descompte a canvi d'Avios, aquests bitllets sí que generaran Avios i Punts Elite i comptaran com a vols de cara al nombre mínim de vols per accedir a cada nivell de targeta.

  No generaran Avios, ni Punts Elite en cap cas, els bitllets amb descomptes especials per a empleats de línies aèries, les tarifes especials d'agents de viatges o les derivades d'acords comercials.

  Les companyies participants en el Programa es reserven el dret a excloure determinades tarifes, productes i serveis de l'obtenció d'Avios i Punts Elite.

II. Utilització d'Avios

 • A efectes d'utilització, els Avios que s'obtinguin fent ús dels serveis de qualsevol companyia participant en el Programa tindran la mateixa naturalesa.

 • Els Avios necessaris per obtenir un servei amb càrrec a Avios són els mateixos independentment de l'edat del client o del beneficiari.

 • Els bitllets emesos són personals i intransferibles.

 • Els serveis amb càrrec a Avios únicament poden ser emesos a nom de:

  • El client.

  • Els beneficiaris: qualsevol persona designada com a tal pel client. Aquests beneficiaris es poden donar d'alta o de baixa de la targeta del client Iberia Plus exclusivament a través d'iberia.com en qualsevol moment.

 • L'emissió d'un servei amb càrrec a Avios es pot efectuar mitjançant iberia.com o per qualsevol altre mitjà habilitat per Iberia, o, si escau, per les companyies participants.

 • Correspon directament al client el pagament de les taxes d'aeroports i la resta de tributs que es meritin a conseqüencia d'operacions amb càrrec a Avios. A més, els bitllets amb càrrec a Avios poden tenir associat un càrrec de l'operador.

 • L'emissió d'un bitllet està condicionada a l'existència de prou saldo d'Avios al compte del client (segons la taula d'utilització vigent en aquell moment) i a la disponibilitat de places..

 • Els Avios només es poden utilitzar d'acord amb les condicions que estableixen en cada moment les companyies associades al Programa. En el cas d'Iberia, Iberia Express i Iberia Regional/Air Nostrum, així com en la resta de partners aeris, hi ha diverses tarifes on es poden utilitzar els Avios, amb diferents condicions d'ús ("Classe Blava", "Classe Turista Completa" i "Classe Business").

 • Només es poden utilitzar els Avios en vols de Vueling amb codi Iberia (Vueling). En aquests casos s'aplica la taula d'utilització d'Avios en vigor corresponents a la tarifa de turista "Classe Blava".

  La reserva i l'emissió dels bitllets amb càrrec a Avios en vols de Vueling amb codi Iberia és immediata i totes les reserves funcionen com a reserves independents encara que vagin amb vols en connexió operats per Iberia. Les despeses de gestió i altres taxes que es puguin aplicar es comptabilitzen de manera independent a Vueling.

 • Els viatges que es fan amb càrrec a Avios, en companyies d'Iberia, Iberia Express o Iberia Regional/Air Nostrum en combinació amb una companyia de l'aliança oneworld o un altre Partner Aeri, o només en una de les companyies participants en el Programa, estan subjectes a les condicions establertes en cada moment amb aquests companyies.

 • La validesa del bitllet és d'un (1) any màxim des de la data d'emissió. Els bitllets amb càrrec a Avios robats, perduts o destruïts tenen el mateix tractament que els bitllets de pagament. La indemnització per denegació d'embarcament per a aquests bitllets es regeix per les normes vigents en cada moment per als passatgers amb bitllet de pagament.

 • Iberia i els altres partners aeris es reserven el dret a establir, en qualsevol moment, una quota limitada de places d'avió habilitada per a l'emissió de bitllets amb càrrec a Avios..

 • En els viatges que s'hagin de fer amb càrrec a Avios, quan hi estiguin incloses companyies pertanyents a l'aliança oneworld (Iberia i altres companyies oneworld o bé dues o més companyies oneworld diferents d'Iberia) l'única condició requerida és que el punt de partida i de destinació final sigui el mateix (es poden incloure fins a vuit cupons de vol). Si per accedir a la destinació final són neessaris diversos punts intermedis, està permès que aquests punts no siguin els mateixos.

  Els bitllets que continguin un trajecte en alguna de les companyies oneworld i acords bilaterals no admeten canvis ni reemborsaments. Si es tracta de trajectes d'Iberia, Iberia Express o Iberia Regional/Air Nostrum, en principi s'admetrà el canvi de ruta sempre que no s'hagi volat cap cupó (un trajecte del bitllet). Aqueste canvi es farà mitjançant l'anul·lació del bitllet i l'emissió d'un altre bitllet. No obstant això anterior, el Programa es reserva el dret d'incloure classes especials de bitllets amb càrrec a Avios, en els quals no es permetran canvis de trajectes, anul·lacions o altres condicions que s'especificaran en la taula. Les condicions inherents a cada bitllet amb càrrec a Avios es mantenen actualitzades a iberia.com.

 • Totes les reserves de vol amb càrrec a Avios s'han de fer exclusivament a la pàgina web iberia.com o en qualsevol altre mitjà habilitat per Iberia.

 • L'emissió d'un bitllet amb càrrec a Avios en vols operats per Iberia, Iberia Express o Iberia Regional/Air Nostrum o qualsevol altre partner aeri es pot efectuar a través d'iberia.com o qualsevol mitjà habilitat per Iberia.

 • A les oficines de vendes d'Iberia, el bitllet només s'entregarà al client o a una persona autoritzada per ell, un cop consultat el seu saldo d'Avios i signat el justificant corresponent.

 • Quan es presenti al taulell de facturació amb un bitllet amb càrrec a Avios, el client o beneficiari, si escau, s'ha d'identificar mitjançant un document que acrediti la seva identitat emès pel país de la seva nacionalitat, si així ho requereix l'agent de facturació.

  La falta d'acreditació suficient impedirà que accedeixi al vol.

Carregant...