Informació Legal

IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal, amb domicili social al carrer Martínez Villergas, 49 28027 Madrid

Telèfon: Oficines de reserves,  mail: info@iberia.es, Apdo. Correos 62033, 28080 MADRID

Registre Mercantil de Madrid. Full M-491912. Foli 79. Tom 27.301

NIF A85850394

Llicència d'explotació A.13/94. Òrgan Supervisor: AESA


Amb caràcter general, les relacions entre IBERIA, Líneas Aéreas de España, SA, d'ara endavant IBERIA, i els seus clients derivades de la contractació dels productes i serveis continguts en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Aquest lloc web ha estat creat per IBERIA, amb caràcter informatiu i per a ús persona

El fet d'accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels termes i condicions següents.

Termes i Condicions

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest lloc web no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no estiguin autoritzats.

Només es troben compreses en aquest lloc web aquelles pàgines que figuren dins de l'índex i són servides per  www.iberia.com.

L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L'accés a aquest lloc web no suposa l'establiment de cap tipus de relació de caràcter comercial entre Iberia i l'usuari.

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'us contingudes en ell.

Actualitat i modificació de la informació

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Iberia es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest lloc web, podent limitar o no permetre l'accés al mateix.

No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquest lloc web. No obstant això, Iberia es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que cregui convenients, podent fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

Iberia es reserva el dret d'actualitzar les condicions generals de transport en qualsevol moment. Aquests canvis i modificacions no afectaran els contractes ja formalitzats entre Iberia i els clients, sense perjudici de les modificacions que es puguin pactar de mutu acord i dels supòsits de cas fortuït o força major.

Continguts

Iberia efectua els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web. Iberia no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest web, proporcionats per tercers. No obstant això anterior, en cap cas no es veuran afectats els contractes que hi ha entre Iberia i els seus clients, excepte en els supòsits de cas fortuït o força major.

Iberia no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que puguin haver-hi entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest lloc web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada en el lloc web, prevaldrà la versió impresa.

Iberia no es responsabilitza en cap cas dels continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que puguin visualitzar-se a través d'enllaços electrònics (links), directament o indirecta, a través d'aquest lloc web. La presència d'enllaços en el lloc web d'Iberia, tret que es manifesti el contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Iberia i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals es pot accedir per mitjà d'aquests enllaços. Iberia es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen al seu lloc web.

Iberia no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions que estiguin vinculades a aquest lloc web i cooperarà, si es requerís ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei.

Iberia exclou tota responsabiliat que es pugui derivar de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest lloc web és exclusiva dels que les efectuen. Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin efectuar a aquest o per mitjà d'aquest lloc web o altres accessos controlats per Iberia, que infringeixin els drets de propietat de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti a una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal.

Iberia es reserva el dret d'impedir o prohibir l'accés de qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest lloc web qualsevol contingut contrari a les normes legals o que sigui immoral, i es reserva el dret d'exercir les mesures legals que consideri oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'us contingudes en ell. Iberia efectua els màxims esforços perquè la navegació es dugui a terme en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin esdevenir durant la mateixa.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors Netscape Navigator i Internet Explorer. Iberia no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol mena, que puguin afectar els usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat aquest lloc web.

L'accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals s'efectua en un entorn segur, utilitzant el protocol SSL (Secure Socker Layer) amb xifrat d'alta seguretat de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès només és intel•ligible per a l'ordinador client i el servidor d'Iberia. L'usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si a la barra d'estat del seu navegador hi apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors està recolzada per un certificat expedit per l'empresa Verisign. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor d'Iberia i no a un tercer que pugui intentar fer-s'hi passar.

Iberia no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error, sempre que aquestes incidències o errors procedeixin de fonts alienes a Iberia. Tampoc no es responsabilitza ni garanteix que el programari a què es pugui accedir a través d’aquest web estigui lliure d’errors procedents de tercers. Així mateix, en cap cas Iberia no es responsabilitza de les pèrdues, els danys o els perjudicis de cap mena que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, sempre que procedeixin de fonts alienes a Iberia. Iberia no es fa responsable dels danys que es puguin originar per l’ús inadequat d’aquest web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, les interrupcions, la falta i el defecte de les telecomunicacions que es puguin produir en operacions de naturalesa financera.

Els serveis oferts en aquest lloc web només es poden utilitzar correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest lloc web.

El contingut d'aquest lloc web es pot descarregar al terminal de l'usuari (download), sempre que sigui per a un ús privat o sense cap fi comercial; per tant, no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'aquest lloc web amb finalitats públiques o comercials.

Iberia no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'usuari és el propietari del suport en el qual s'enregistra el software. Iberia reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el software. Si l'usuari transfereix el software d'aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar-lo per al seu estudi, o descompilar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

El nom comercial, les marques, logo, productes i serveis que conté aquest lloc web es troben protegits per la llei.

Iberia es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel•lectual i industrial.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest lloc web.

El contingut d'aquest lloc web es pot descarregar al terminal de l'usuari (download), sempre que sigui per a un ús privat o sense cap fi comercial; per tant, no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'aquest lloc web amb finalitats públiques o comercials.

Iberia no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'usuari és el propietari del suport en el qual s'enregistra el software. Iberia reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el software. Si l'usuari transfereix el software d'aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar-lo per al seu estudi, o descompilar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

El nom comercial, les marques, logo, productes i serveis que conté aquest lloc web es troben protegits per la llei.

Iberia es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel•lectual i industrial.

Condicions Addicionals

Procés de compra: Dins del procés de compra es sol·icitarà a l'usuari l'acceptació dels termes i condicions corresponents al lloc/país de navegació en el qual estigui duent a terme la compra. Les condicions de cada web/país poden ser diferents. Veure

La compra de bitllets d'Iberia implica la total acceptació per part del client de les condicions generals de transport (passatgers i equipatge) d'Iberia i l'acceptació sense reserva de totes les disposicions que s'hi esmenten.

Iberia Plus: Si vol registrar-se en el programa de fidelització d'Iberia destinat a clients individuals, "Iberia Plus", caldrà que accepti els Termes i Condicions del mateix programa. Veure

e-Butlletins Iberia.com: Si vol registrar-se en el nostre sistema de "e-Butlletins Iberia.com" caldrà que accepti els Termes i Condicions particulars associats a aquest servei. Veure

Atenció al Client Online: Si vol utilitzar els serveis d'Atenció al Client Online caldrà que accepti els Termes i Condicions particulars associats a aquest servei. Veure

IB General Rules & Tariff Canada.

Informació sobre aspectes tècnics

IBERIA no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a IBERIA; de retards o blocatges en l'ús d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues al seu centre de processos de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones a través d'intromissions il•legítimes fora del control d'Iberia. Així mateix, s’exonera Iberia de tota responsabilitat per qualsevol dany o perjudici que pugui experimentar l’usuari a conseqüència d’errors, defectes i omissions en la informació facilitada, sempre que procedeixi de fonts alienes. No obstant això anterior, en cap cas no es veuran afectats els contractes que hi ha entre Iberia i els seus clients, excepte en els supòsits de cas fortuït o força major.

(*) Es tracta del dret del passatger individual d'iniciar una acció davant un tribunal per sol • licitar una indemnització dels danys causats per un retard, cal demostrar que s'han ocasionat aquests danys i que el transportista aeri és responsable.

Carregant...