• Inici
 • Transparència
 • Condicions transport

Condicions del contracte

Condicions del contracte

A l’efecte d’aquest contracte, del qual formen part les presents condicions i els avisos, “bitllet” significa “bitllet de passatge i taló d’equipatge”. “Bitllet” significa l’itinerari/el rebut emès pel transportista contractual o en nom seu, els cupons electrònics, i si escau, un document d’embarcament. “Transportista contractual” significa tot transportista aeri que transporti o es comprometi a transportar el passatger i el seu equipatge en virtut d’aquest contracte o que presti qualsevol altre servei relacionat amb aquest transport aeri. “Transportista de fet” significa qualsevol altre transportista que faci tot o part del transport contractat amb el transportista contractual i autoritzat per aquest. “Conveni de Mont-real” és el conveni per a la unificació de certes regles per al transport aeri internacional, signat a Mont-real el 28 de maig de 1999. “Reglament (CE) n. 2027/1997 del Consell de 9 d’octubre de 1997, modificat pel Reglament (CE) n. 889/2002, de 13 de maig del 2002, relatiu a la responsabilitat de les companyies aèries comunitàries respecte al transport de passatgers i el seu equipatge. “DEG” significa els drets especials de gir segons la definició del Fons Monetari Internacional.

Condicions de contracte

El transport realitzat en virtut del present contracte, pel que fa a la responsabilitat del transportista, està subjecte al Conveni de Mont-real i al que disposa el Reglament (CE) n. 2027/1997 del Consell de 9 d’octubre de 1997, modificat pel Reglament (CE) n. 889/2002, de 13 de maig del 2002, relatiu a la responsabilitat de les companyies aèries respecte al transport dels passatgers i el seu equipatge.

En la mesura que no estigui en contradicció amb tot això anterior, qualsevol transport realitzat i altres serveis prestats pel transportista estan sotmesos a:

 1. Les condicions que figuren en aquest bitllet.

 2. La tarifa aplicada i les condicions corresponents.

 3. La resta de condicions de transport establertes pel transportista i les reglamentacions connexes que formen part del present contracte i que poden ser consulutades a les oficines del transportista.

El nom del transportista contractual pot aparèixer abreujat al bitllet, sempre que el nom complet i l’abreviatura figurin en els manuals, les reglamentacions i els horaris del transportista; l’adreça del transportista contractual és la que figura al dors del “bitllet de passatge”; les escales convingudes són els punts que s’indiquen en el “bitllet de passatge” o que figuren en els horaris del transportista com a escales previstes en l’itinerari del passatger; el transport que hagin de realitzar en virtut d’aquest contracte diversos transportistes successius es considera com una sola operació.

El transportista que emet un bitllet per a les línies d’un altre transportista actua només com a agent d’aquest últim.

Qualsevol limitació de responsabilitat del transportista contractual s’aplicarà, i els beneficiarà, als seus agents, empleats i representants, així com al transportista de fet, als seus dependents i agents, quan actuïn en l’exercici de les seves funcions.

L’equipatge facturat serà lliurat al portador del taló d’equipatge. Si l’equipatge facturat resulta danyat, el passatger ha de presentar per escrit una protesta oportuna al transportista al més aviat possible o, com a molt tard, en el termini de set (7) dies, i en cas de retard, en el termini de vint-i-un (21) dies, sempre referits a dies naturals o de calendari, a partir en ambdós casos, del moment en què l’equipatge sigui posat a disposició del passatger.

Aquest bitllet és vàlid per al transport durant un any des de la data d’emissió, tret que s’estipuli una altra cosa en el bitllet o en les tarifes aplicables i en les condicions corresponents. El transportista es pot negar a dur a terme el transport si la tarifa aplicable no ha estat pagada.

El transportista es compromet a esforçar-se tant com pugui per transportar el passatger i el seu equipatge amb la diligència raonable. En cas de necessitat, el transportista es pot fer substituir per un altre transportista, pot utilitzar avions de tercers i modificar o suprimir CONDICIONS DEL CONTRACTE escales previstes en el bitllet.Si el passatger perd un vol de connexió per culpa d’una causa imputable a Iberia, el passatger serà reubicat en un altre vol que li permeti arribar a destinació com abans millor o, si no, li reemborsaran un import igual al preu del vol abonat, si no s’ha utilitzat cap part del bitllet, o bé la diferència entre el preu pagat i la tarifa aplicable als trajectes recorreguts, si s’ha utilitzat una part del bitllet.

El passatger ha de complir els requisits governamentals establerts per a la realització del viatge i disposar dels documents de sortida, entrada i tots els altres que s’exigeixin, així com arribar a l’aeroport a l’hora indicada pel transportista en l’avís HORA LÍMIT D’ACCEPTACIÓ EN EL VOL.

Cap agent, empleat o representant del transportista no té autoritat per alterar, modificar o renunciar a qualsevol de les condicions d’aquest contracte.

Reemborsaments, canvis i correccions al bitllet. Ús seqüencial dels trajectes

Els preus que ofereix IBERIA, i que en última instància es reflecteixen en el teu bitllet, es calculen d'acord amb les tarifes i condicions vigents el dia que fas la reserva. Els preus cobreixen el cost de transportar-te des del punt de sortida al lloc de destinació final indicats en les dates de vol que figuren en el teu bitllet. El bitllet és part del Contracte de Transport d'Iberia.

La majoria de les tarifes no admeten reemborsaments ni canvis.

Els canvis o correccions de noms del bitllet no estan permesos. Per això, et demanem que posis especial atenció i revisis les teves dades personals quan facis una reserva amb nosaltres, ja que han de coincidir amb les que figuren a la documentació de viatge que utilitzis per identificar-te a l'aeroport. Si no coincideixen, se't denegarà embarcament.

En la resta de casos, quan una tarifa admeti canvis en la reserva, subjectes a restriccions, has de tenir en compte que aquests canvis estaran subjectes a càrrecs de servei o penalitzacions, segons correspongui i, en determinats casos, també a un càlcul nou de la teva tarifa.

A continuació expliquem alguns casos a tall d'exemple:

 1. Si has reservat un viatge d'anada i tornada o de diversos trajectes i en el teu bitllet o reserva s'estableix una seqüència fixa de segments o trajectes, canviar en la pràctica l'aeroport de sortida inicial (per exemple, si no utilitzes el primer trajecte de la reserva realitzada) o intentar utilitzar els trajectes al revés de com figuren a la reserva, tindrà la consideració de "canvi en la reserva/bitllet". En aquests casos, els cupons no utilitzats es consideraran utilitzats i pagats i, quan sigui procedent, Iberia podrà aplicar una penalització fixa segons les condicions de tarifa originals del teu bitllet.

  En tots aquests casos, seguirem respectant la teva reserva per si encara vols fer servir la resta dels trajectes contractats.

  Has de tenir compte que Iberia pot condicionar el transport al fet que hagis abonat prèviament les penalitzacions corresponents, i que podrem negar-nos a transportar-te i cancel·lar la teva reserva si et negues a fer l'abonament pertinent. Per això, et recomanem que et presentis a l'oficina de venda de bitllets d'Iberia a l'aeroport en qüestió amb l'antelació suficient, és a dir, NO MENYS DE 3 HORES ABANS DE L'HORA PREVISTA DE SORTIDA del primer vol que pretenguis utilitzar i ABANS de fer la facturació del vol en qüestió.

 2. Si vols canviar la data o l'itinerari d'algun dels trajectes indicats en el bitllet original, aquest canvi estarà condicionat a una penalització fixa, quan procedeixi d'acord amb les condicions de tarifa originals del bitllet o també a un nou càlcul i pagament de la diferència de tarifa existent entre la data/trajecte original que figura al bitllet i la nova data/trajecte.

 

Si tens un bitllet reemborsable, definit així a les condicions de la tarifa, i encara no has volat cap dels seus trajectes, pots sol·licitar el reemborsament del bitllet d'acord amb aquestes condicions, però recorda que en cas de fer-ho estaràs donant per finalitzat el teu contracte de transport amb Iberia.

IMPORTANT: si la teva reserva inclou algun vol operat per una altra aerolínia que no sigui IBERIA, és possible que les condicions aplicables als canvis i correccions que t'acabem d'explicar es vegin afectades per les condicions de transport corresponents a la companyia operadora del vol i que, per tant, siguin diferents. En aquests casos, et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari web d'atenció a client o amb el nostre centre d'atenció a client.

Avís als passatgers denegats a l'embarcament

Conforme al que disposa el Reglament (CE) n. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, en cas de denegació d’embarcament a un passatger que s’hagi presentat a l’embarcament en les condicions establertes pel Reglament, s’estableix una compensació, i el transportista haurà d’oferir atenció i assistència immediata al passatger.

Avís als passatgers per cancel·lació

Conforme al que disposa el Reglament (CE) n. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, en cas de cancel·lació d’un vol s’estableix una compensació, tret que la cancel·lació sigui deguda a circumstàncies extraordinàries, i s’obliga el transportista a oferir atenció i assistència immediata als passatgers afectats.

Avís als passatgers per retard

Conforme al que disposa el Reglament (CE) n. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, en cas de gran retard d’un vol respecte a l’hora de sortida prevista, el passatger té dret a rebre atenció i assistència immediata durant el retard.

Avís per endarreriments prolongats en pista als aeroports dels Estats Units

Per als vols operats en condicions de codi compartit als Estats Units, en cas de retards prolongats en pista s'aplicarà el Pla de Contingència de la companyia operadora.

Avís als passatgers sobre impostos i taxes governamentals

Les taxes i impostos que graven el transport aeri seran abonats pel passatger. Aquestes taxes i impostos, que poden constituir una part important dins del preu final, estan inclosos en el preu del bitllet i s'indicaran desglossats, quan s'hagin afegit a la tarifa del bitllet, en el camp impostos i taxes.

Les taxes i els impostos són objecte de modificacions o revisions constants, que es poden produir posteriorment a la data de compra del bitllet. Si es produeix un increment en una taxa o impost repercutible al passatger amb posterioritat a la data de compra del bitllet, i abans d’utilitzar-lo, el passatger haurà d’abonar la diferència respecte a la taxa o l’impost reflectit en el moment de la compra. Si aquest increment de taxes o impostos suposa un augment considerable de l’import en relació amb el preu del bitllet, el passatger podrà sol·licitar-ne el reembossament en un termini de 7 dies hàbils comptats des que la companyia o agència li requereixi el pagament. Un cop transcorregut aquest termini si el passatger no ha abonat la diferència, la companyia cancel·larà el bitllet i el reembossament de l’import.

Avís sobre la identitat de la compnyia aèria operadora

Conforme al que disposa l’article 11 del Reglament (CE) n. 2111/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre del 2005, el transportista contractual ha d’informar el passatger de la identitat de la companyia que operarà el vol. Si en el moment de fer la reserva no es coneix la identitat de la companyia operadora, el transportista contractual ha de vetllar perquè el passatger sigui informat tan aviat com se’n conegui la identitat.

Avís sobre limitació de responsabilitat de les companyies aèries en relació amb els passatgers i el seu equipatge

Aquest avís informatiu transcriu l’ANNEX contingut en el Reglament (CE) n. 2027/1997 del Consell, modificat pel Reglament (CE) n. 889/2002, que resumeix les normes en matèria de responsabilitat aplicades per les companyies aèries comunitàries, de conformitat amb la legislació comunitària i el Conveni de Mont-real.

 • Indemnització en cas de mort o lesió: no hi ha límit econòmic fixat per a la responsabilitat en cas de lesions o mort del passatger. Per als danys de fins a 113.100 DEG (quantitat aproximada en divisa local), la companyia aèria no podrà impugnar les reclamacions d’indemnització. Per damunt d’aquesta quantitat, la companyia aèria només pot impugnar una reclamació en cas que pugui provar que no hi ha hagut per part seva ni negligència ni falta de cap altre tipus.

 • Bestretes: en cas de mort o lesió d’un passatger, la companyia aèria haurà d’abonar, en el termini de quinze dies des del dia de la identificació de la persona amb dret a la indemnització, una bestreta per cobrir les necessitats econòmiques immediates. En cas de mort, aquesta bestreta no podrà ser inferior a 16.000 DEG (import aproximat en divisa local).

 • Retard del passatger: en cas que el vol contractat pel passatger pateixi un retard, la companyia aèria és responsable del dany, sempre que no hagi pres totes les mesures raonables per evitar el dany o li hagi estat impossible prendre tals mesures. La responsabilitat en cas de retard del passatger es limita a 4.694 DEG (import aproximat en divisa local)*.

 • Retard de l’equipatge: en cas de retard de l’equipatge, la companyia aèria és responsable del dany, sempre que no hagi pres totes les mesures raonables per evitar el dany o li hagi estat impossible prendre tals mesures. La responsabilitat es limita a 1.131 DEG (import aproximat en divisa local)*.

 • Destrucció, pèrdua o danys de l’equipatge: la companyia aèria és responsable en cas de destrucció, pèrdua o danys de l’equipatge, fins a la quantitat de 1.131 DEG (import aproximat en divisa local). Respecte a l’equipatge facturat, n’és responsable encara que estigui exempta de culpa, tret que l’equipatge ja estigués danyat. Pel que fa a l’equipatge no facturat, la companyia aèria només és responsable dels danys causats per culpa seva.

 • Límits més elevats per a l’equipatge: el passatger es pot acollir a un límit de responsabilitat més elevat fent una declaració especial, prèvia a la facturació, i abonant una tarifa suplementària.

 • Reclamacions sobre l’equipatge: si l’equipatge facturat ha estat danyat, perdut, destruït o es retarda, el passatger ha d’indicar-ho per escrit a la companyia aèria al més aviat possible. Si l’equipatge danyat és equipatge facturat, el passatger ha d’indicar-ho per escrit en el termini de set dies i, en cas de retard, de vint-i-un dies, en ambdós casos a partir del dia en què l’equipatge s’hagi posat a disposició del passatger.

 • Responsabilitat de la companyia amb què s’ha contractat el servei i de la companyia encarregada de la prestació efectiva: si la companyia aèria encarregada del vol no és la mateixa que la companyia aèria contractant, el passatger pot formular una queixa o una reclamació a qualsevol de totes dues. Si en el bitllet consta el nom o el codi d’una companyia aèria, aquesta és la companyia aèria contractant.

 • Terminis de reclamació: tota reclamació davant d’un tribunal s’ha de presentar en el termini de dos anys a partir de l’arribada de l’aeronau o del dia en què l’aeronau hauria hagut d’arribar.

 • Fonament de la informació: les normes descrites més amunt es fonamenten en el Conveni de Mont-real del 28 de maig de 1999, desenvolupat en la Comunitat pel Reglament (CE) n. 2027/1997 [modificat pel Reglament (CE) n. 889/2002] i per la legislació nacional dels estats membres.

* Es tracta del dret del passatger individual d’iniciar una acció davant d’un tribunal per sol·licitar una indemnització dels danys causats per un retard, i serà necessari demostrar que s’han ocasionat els danys esmentats i que el transportista aeri n’és responsable.

Avís sobre articles perillosos en viatge

Per raons de seguretat, l’equipatge del passatger no ha de contenir articles perillosos com: Gasos comprimits, corrosius, explosius, líquids i sòlids inflamables, materials radioactius, materials oxidants, verins, substàncies infeccioses i maletins amb equips d’alarma incorporats.

Avís sobre cancel·lació de places

Cas de tenir la seva plaça degudament reservada i per alguna circumstància no pogués fer ús d’ella,li preguem que, bé per telèfon, personalment o a través del seu Agent, procedeixi a la cancel.lació de la mateixa.Amb això facilitarà el viatge a un altre passatger evitant que la plaça surti buida així com la possible penalització per no cancel.lar a temps la seva reserva.

Avís sobre l'arribada als punts de trànsit

Es prega als senyors passatgers que a l’arribada comprovin les reserves de la seva pròxima escala, o del viatge de tornada, i comuniquin la seva adreça temporal al transportista a fí de ser advertits de qualsevol informació que pogués interessar-los.

Avís sobre hora límit d'acceptació en el vol

L’hora límit d’acceptació en el vol és el temps mínim d’antelació a l’hora oficial programada de sortida del vol indicada en el cupó, en què el passatger ha d’haver estat admès en el vol, ha de tenir facturat l’equipatge i ha d’estar en possessió de la targeta d’embarcament. Un cop passat aquest temps límit, el vol queda tancat. El transportista no incorre en cap responsabilitat per la no-acceptació del passatger quan aquest es presenti a un vol ja tancat.

Mira com s'aplica en vols operats per

 • British Airways
 • American Airlines
 • Finnair

El responsable del tractament de les vostres dades és Iberia, LAE, SA, Operadora, Societat Unipersonal (en endavant, "Iberia") amb domicili social a c/ Martínez Villergas 49, 28027 Madrid.

Les vostres dades es tractaran per a (i) la gestió dels serveis contractats, d'acord amb l'execució del contracte corresponent; (ii) l'enviament de comunicacions comercials personalitzades relatives a productes i serveis relacionats amb el programa de fidelització Iberia Plus, sobre la base del consentiment que, si escau, ens hagi atorgat; (iii) la comunicació de les seves dades als altres partners del programa Iberia Plus perquè li puguin enviar comunicacions sobre els seus productes i serveis, amb el consentiment de l'interessat.

Els destinataris de les vostres dades són entitats del Grup IAG, al qual pertany IBERIA, i els partners del programa Iberia Plus que es poden consultar aquí.

L'usuari podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, així com exercir els drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació i supressió de dades.

Pot conèixer el detall de la informació que aquí s'exposa a través de la política de privacitat.

Carregant...