Menors viatjant

Comprova la documentació que necessita qualsevol menor per volar. Si viatgen sols, revisa tots els requisits per poder viatjar i verifica que es compleix la normativa del país de destinació.

Quins són els requisits perquè un menor pugui viatjar sol?

Iberia considera adults els menors amb els 12 anys ja complerts per poder viatjar sols (aquests requisits poden variar en altres companyies aèries i viatjant amb origen o destinació en països amb una altra legislatura).

Per a nens d'entre 5 i 11 anys complerts és obligatori contractar el nostre Servei d'acompanyament de menors. També es pot sol·licitar opcionalment per a menors a partir de 12 anys.

Amb aquest servei, els infants seran atesos des del moment en què la persona que se'n fa càrrec ens el lliuri a facturació de l'aeroport d'origen fins al lliurament a la persona autoritzada a l'aeroport de destinació, incloent-hi l'acompanyament en trànsit, en cas de transbordaments. Els menors estaran sempre acompanyats pel nostre personal, que garantirà la seva seguretat i benestar fins a lliurar-los a la destinació.
El  responsable del menor l'haurà de lliurar personalment a la companyia i s'haurà de quedar  a l'aeroport , amb un mòbil de contacte disponible, fins que surti el vol.

Seran necessàries les dades següents: dades personals i número de contacte dels tutors responsables del menor, tant en origen com en destinació; també un formulari de Descàrrec de responsabilitat obligatori
El pots descarregar i lliurar-nos-el ja emplenat a l'aeroport per guanyar temps. Assegura't, a més, que el menor porti al damunt tota la documentació necessària per poder viatjar.

Als aeroports espanyols, es permet l'entrada fins a les zones d'embarcament als tutors o familiars dels menors de 14 anys que no volin acompanyats, el dia i hora del vol. Només cal sol·licitar, un cop contractat el Servei d'acompanyament de menors, una targeta d'acompanyant al taulell de facturació d'Iberia. Per poder accedir al control juntament amb el menor, l'acompanyant haurà de portar el seu passaport o DNI en vigor.

Casos particulars

 • Dins dels EUA es consideren menors fins als 15 anys, i és obligatori que volin amb un servei d'acompanyament.

 • Les autoritats italianes exigeixen a tots els menors de 14 anys anar sempre acompanyats d'una persona major d'edat o contractar el Servei d'acompanyament si viatgen des d'Itàlia. A més, els menors de 14 anys acompanyats (UMNR) i amb nacionalitat italiana han de portar al damunt el passaport i una declaració jurada dels pares o tutors legals.

 • Vols amb origen o destinació a Mèxic
  Tots els menors que viatgin sols o acompanyats per una tercera persona que no en sigui progenitor ni tutor legal han de presentar un document signat, davant d'un notari o autoritat pertinent, per tots dos pares o per qui en tingui la pàtria potestat o tutela, en què consti que li permeten sortir del territori nacional. Quan es tracti d'un document atorgat a l'estranger, haurà de ser legalitzat o tenir postil·la i estar traduït, si es tracta d'un idioma diferent de l'espanyol. En el cas d'Espanya, la Policia disposa d'un document d'autorització per a aquests casos.

 • Pont Aeri.
  Per a la compra de bitllets del Pont Aeri, el menor haurà de presentar un document identificatiu, com ara el DNI o el passaport. En cas que el menor vagi acompanyat dels seus pares, s'admetrà el DNI dels pares per vincular-lo al bitllet del nen.

Quina documentació necessita un menor per viatjar?

És important que comprovis tots els requisits que has de complir quan viatges amb nens i nadons, en funció de la seva edat i de la destinació. Tots els majors de 14 anys han de portar DNI o passaport. Els menors d'aquesta edat no hi estan obligats en vols domèstics, però amb aquesta documentació es poden identificar més fàcilment.

Menors que viatgen amb els pares

 • Vols nacionals. Per als pares que viatgen amb fills menors de 14 anys sense DNI o passaport, les autoritats poden sol·licitar algun document per verificar-ne la identitat, com ara el llibre de família, el registre individual o el certificat de naixement.

 • Vols internacionals (europeus i tercers països). Tots els menors han de presentar el seu propi document DNI o passaport, a més de complir els requisits del país de destinació.

Menors que viatgen sols o amb un acompanyant que no és cap dels seus pares:

 • Vols nacionals. Per als menors de 14 anys sense DNI ni passaport, les autoritats poden demanar algun d'aquests documents:

  • Acreditació notarial amb les dades personals del menor juntament amb la seva fotografia.

  • Autorització formalitzada en alguna dependència policial, Guàrdia Civil, alcaldia o notaria, mitjançant compareixença personal del pare, mare o tutor, a nom de la persona a qui s'encarrega la custòdia del menor durant el viatge. L'autorització es confrontarà en tot moment amb el DNI o passaport d'aquesta persona.

 • Vols internacionals (europeus i tercers països). Tots els menors han de presentar el seu propi document DNI o passaport, a més de complir les formalitats del país on viatgin. Si viatgen sols el passaport o el DNI ha d'anar acompanyat d'una autorització dels pares o tutors formalitzada en alguna dependència policial. En el cas dels menors estrangers residents a Espanya, els seus representants legals hauran d'acudir a les seves autoritats consulars per emplenar la documentació necessària segons la seva legislació nacional.

Si vols contractar el nostre Servei d'acompanyament de menors, pots consultar els costos, les recomanacions i tota la informació necessària a la nostra pàgina de Menors que viatgen sols.

 

 

Què s'entén per menor?

A Iberia considerem menor la persona que no ha complert els divuit anys en la data del vol. Les tarifes s'apliquen en funció de la franja d'edat del passatger:

 • De 0 a 2 anys sense complir abans de finalitzar el viatge (INF). Pagaran entre el 30 % i el 10 % i no ocuparan seient. Tenen la mateixa franquícia que l'adult que els acompanya i, addicionalment, podran portar una cadira-cotxet de passeig plegable o una cadireta de cotxe.

 • De 2 a 12 anys sense complir (CHD). Pagaran el 50 % de la tarifa en vols domèstics amb tarifa completa (és a dir, sense restriccions). En les reduïdes, s'aplicarà un percentatge que dependrà de la tarifa triada. En vols internacionals, aquest percentatge variarà en funció de la destinació i de la tarifa. En algunes ofertes especials no s''aplicarà aquest descompte. Ocuparan una plaça de seient al vol i se'ls concedirà la mateixa franquícia que al passatger adult que els acompanyi.
  Per als nens d'entre 5 i 11 anys complerts que necessitin viatjar sols, hauràs de contractar sempre el nostre Servei d'acompanyament de menors.

 • A partir dels 12 anys (ADT). Se'ls aplicarà la tarifa d'adult i, encara que a Iberia puguin viatjar sols, t'oferim el nostre Servei d'acompanyament. Consulta'n els costos, recomanacions i altres detalls a la nostra pàgina de Menors que viatgen sols.

Carregant...